تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۲/۱۲
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۲۱۶۲۲۰۱۶۸۵

پیام: مراجع قضایی مرجع ابطال معاملات نیستند بلکه مراجع قضایی بطلان معاملات را در صورت عدم رعایت شرایط قانونی اعلام می کنند. بنابراین دعوی به خواسته ابطال معامله، قابل استماع نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ی.ع. با وکالت آقایان الف.ک. و ع.و. به طرفیت خوانده آقای س.م. با موضوع ابطال معامله موضوع قولنامه شماره... مورخ ۱۳۸۲/۲/۳۰ و همچنین الزام خوانده به استرداد ثمن دریافتی به میزان یکصد میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی و قانونی؛ بدین شرح که خوانده طی قولنامه شماره... متعهد به تحویل یک قطعه زمین به مساحت ۱۲۰ مترمربع جز پلاک ثبتی... فرعی از... اصلی واقع در سرآسیاب ملارد گردیده که در همین خصوص پرونده به کلاسه ۹۱۰۰۱۸ در همین شعبه به عنوان الزام به تحویل مطرح که به‌موجب دادنامه مورخ ۱۳۹۲/۵/۲۴ به دلیل عدم وجود مبیع در عالم خارج حکم به بطلان دعوی خواهان صادر شده است لذا با توجه به اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می‌گردد که خواسته خواهان و وکلای ایشان ابطال معامله موضوع قولنامه شماره.... می‌باشد این در حالی است که مراجع قضایی مرجع ابطال معاملات واقع شده نمی‌باشد بلکه مراجع قضایی بطلان معاملات و اگر شرایط قانونی رعایت نشده باشد اعلام می‌کنند. لذا به دلیل عدم طرح صحیح خواسته دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته و با استناد به ماده ۲ از قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی مذکور را صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی ملارد - بحرینی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ی.ع. با وکالت آقای الف.ک. و آقای ع.و. به طرفیت س.م. نسبت به دادنامه شماره ۳۵۷- ۱۳۹۳/۴/۱۴ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی ملارد که متضمن صدور قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال معامله موضوع قولنامه شماره ۱۰۶۲- ۱۳۹۲/۲/۳۰ و الزام خوانده به استرداد ثمن دریافتی به میزان یکصدمیلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی و قانونی می‌باشد. با توجه به محتویات و مندرجات پرونده خصوصاً دادنامه شماره ۵۰۷- ۱۳۹۲/۵/۲۴ صادره از شعبه سوم دادگستری ملارد اعتراض تجدیدنظرخواه را وارد و موجه تشخیص دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار صادره معترض‌عنه پرونده را جهت رسیدگی ماهوی عیناً به دادگاه محترم بدوی اعاده می‌نماید.رأی صادره قطعی است.

رئیس و مستشارشعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

خیری- مرادی