واگذاری دائمی حق حضانت

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/12
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: ضمانت تا هفت سالگی با مادر است و پس از آن در صورت اختلاف با دادگاه است. بنابراین امر حضانت از جمله حقوق و تکالیف والدین است و به طور دائم قابل واگذاری نیست.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم س.ب. به طرفیت آقای د.ب. به خواسته حضانت دائم فرزند مشترک پسر به نام ک. متولد 1392/03/05 ، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و استماع اظهارات طرفین دعوی ضمن احراز رابطه مادری خواهان با فرزند مشترک توجها تصویر توافق‌نامه مورخ 1388/01/28 که حضانت دائم فرزند مشترک به خواهان واگذار گردیده و در طی تصویر دادنامه شماره --- صادره از شعبه --- دادگاه خانواده تهران به موافقت خوانده به شرایط مندرج در سند عادی مذکور اشاره گردیده و همچنین به‌ موجب تصویر سند رسمی وکالت‌نامه شماره...- 1389/04/06 صادره از دفتر اسناد رسمی شماره... تهران راجع به اهدای وکالت به زوجه در جهت تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش قبول یا رد سرپرستی فرزند نیز به خواهان واگذار گردیده لهذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص داده مستندا به ماده اصلاحی 1169 قانون مدنی حکم به واگذاری حضانت دائم فرزند مشترک مذکور به خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی خانواده تهران - خدایی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای د.ب. به طرفیت خانم س.ب. نسبت به دادنامه شماره --- - 1393/10/24 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی خانواده تهران که بر تفویض حضانت دائم فرزند مشترک پسر به نام ک. متولد 1392/03/05 به مادر اشعار دارد به‌ نظر وارد است زیرا امر حضانت ازجمله حقوق و تکالیف والدین است و قابل واگذاری به‌طور دائم نمی‌باشد لذا با نقض دادنامه حکم به رد دعوی خواهان دایر بر اعطای حضانت دائم صادر و اعلام می‌دارد بدیهی است وفق مواد 1169 قانون مدنی حضانت فرزند مشترک با مادر است و پس از آن در صورت اختلاف با دادگاه است لذا در مانحن‌فیه بدون نیاز به اخذ حکم از دادگاه حضانت تا سن 7 سالگی با مادر خواهد بود، این رای قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

معنوی- مدنی کرمانی

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

برچسب‌ها