تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۲/۰۵
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۱۹۴

پیام: تاریخ تقدیم دادخواست به دادگاه صادرکننده رأی فرجام خواسته ابتدای فرجام خواهی محسوب و ملاک قانونی در احتساب مهلت فرجامی و تشخیص به موقع یا خارج از موعد بودن دادخواست فرجامی است. و تقدیم دادخواست به دادگاهی غیر از دادگاه صادر کننده رای در احتساب مهلت فرجامی، موثر نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۳۹۳/۵/۱۴ آقای الف. م. به طرفیت خانم ع.م. دادخواستی به خواسته صدور حکم به تنفیذ طلاق‌نامه شرعی مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۳ و ثبت آن و ابطال سند رسمی زوجیت تقدیم نموده که در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان پیرانشهر ثبت و دادگاه پس از رسیدگی لازم سرانجام به‌ موجب دادنامه شماره ۷۹۴- ۱۳۹۳/۶/۱۵ حکم به تأیید و تنفیذ طلاق‌نامه عادی ابرازی خواهان صادر و زوج را مکلف نموده که قبل از ثبت رسمی طلاق کلیه حق‌وحقوق شرعی و قانونی زوجه را پرداخت نماید. خوانده نسبت به دادنامه مزبور تجدیدنظرخواهی نموده که شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی به موضوع رسیدگی با استدلال منعکس در آن اعتراض تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص و ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوی خواهان بدوی را صادر نموده است دادنامه اخیرالذکر در تاریخ ۱۳۹۳/۷/۲۷ به زوج تجدیدنظرخوانده ابلاغ شد و نامبرده بدون تقدیم دادخواست و صرفاً با تقدیم لایحه فرجامی به دادگاه نخستین که در تاریخ ۱۳۹۳/۸/۱۱ به شماره ۱۵۳- ۱۳۹۳ در دفتر این دادگاه به ثبت رسیده نسبت به آن فرجام‌خواهی نموده که بدون رعایت تشریفات مقرر در ماده ۳۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی و انجام تبادل لوایح پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص فرجام‌خواهی آقای الف. م. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰- ۱۳۹۳مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۹ شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی که به‌موجب آن ضمن نقض دادنامه بدوی قرار رد دعوی فرجام‌خواه به خواسته تأیید و تنفیذ طلاق صادر گردیده است با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه فرجام‌خواه بدون تقدیم دادخواست و صرفاً با تقدیم لایحه فرجامی نسبت به دادنامه فوق‌الذکر فرجام‌خواهی نموده و در فرجام‌خواهی مطروحه رعایت تشریفات قانونی مقرر در مواد ۳۷۹ و ۳۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی از حیث تقدیم دادخواست بر روی فرم چاپی و تعداد ضمائم آن از طرف فرجام‌خواه به‌عمل نیامده و دفتر دادگاه هم جهت رفع نقائص دادخواست به تکلیف قانونی خود در ماده ۳۸۳ قانون مذکور عمل ننموده است و به‌علاوه نسبت به انجام تبادل لوایح و رعایت تشریفات مقرر در ماده ۳۸۵ قانون فوق‌الاشعار هیچ اقدامی معمول نداشته است و از طرف دیگر هم مطابق ماده ۳۷۹ قانون مزبور مرجع تقدیم دادخواست فرجامی همان دادگاه صادرکننده رأی فرجام‌خواسته بوده و تاریخ تقدیم دادخواست به دادگاه صادرکننده رأی فرجام‌خواسته ابتدای فرجام‌خواهی محسوب و مالاً ملاک قانونی در احتساب مهلت فرجامی و تشخیص به موقع یا خارج از موعد بودن دادخواست فرجامی خواهد بود درحالی‌که فرجام‌خواه نسبت به دادنامه صادره از دادگاه تجدیدنظر فرجام‌خواهی نموده مع‌الوصف لایحه فرجامی خود را به دادگاه صادرکننده دادنامه نخستین تقدیم و در دفتر این دادگاه به ثبت رسیده که در احتساب مهلت فرجامی موثر در مقام نخواهد بود بنابراین فرجام‌خواهی فرجام‌خواه در وضعیت موجود به لحاظ ایرادات و اشکالات مرقوم در فوق قابلیت استماع و رسیدگی در دیوان‌عالی کشور را نداشته و به دادگاه بدوی اعاده می‌گردد تا پرونده را به دادگاه محترم تجدیدنظر صادرکننده رأی فرجام‌خواسته ارسال دارند و درصورتی‌که دادگاه محترم تجدیدنظر فرجام‌خواهی فرجام‌خواه را داخل در موعد قانونی تشخیص دهند نسبت به رفع نقائص دادخواست به شرح مرقوم در فوق و رعایت تشریفات مقرر در ماده ۳۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی اقدام و متعاقباً پرونده را تکمیلاً به دیوان‌عالی کشور ارسال دارند و الّا به تکلیف قانونی خود طبق قسمت اخیر ماده ۳۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی عمل نماید.

رئیس و مستشار شعبه ۸ دیوان‌عالی کشور

عباسیان- کریم‌پور نطنزی