تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۰/۰۶
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۲۵۳۰۲۱۷۰

پیام: درصورتی که دادگاه مرتکب را مستحق تخفیف تشخیص دهد، باید همه محکومیت های وی مورد تخفیف قرار گیرد.

رأی خلاصه جریان پرونده

بر اساس دادنامه ۱۲۴۶- ۱۳۹۱/۱۲/۱۲صادره از شعبه ۱۱۶۵ محاکم عمومی جزایی... که با صدور دادنامه ۲۳۵- ۱۳۹۲/۰۷/۲۲قطعیت یافته آقایان م. و م.الف. به حبس و شلاق محکوم شده‌اند. گزارش پرونده‌ها در کلاسه‌های ۹۳۱۲۲۱ و ۹۳۱۱۵۱ تهیه شده و نیازی به تهیه گزارش مجدد نیست. آقایان فوق‌الذکر نیز اعاده دادرسی در برگ‌های جداگانه که ضمیمه پرونده است درخواست نموده‌اند که با ثبت در دفتر دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده و در صورت لزوم هنگام شور برای صدور رأی قرائت خواهد شد. خلاصه درخواست آن‌ها این است که آقای م. اظهار داشته: فاقد پیشینه سوء کیفری هستم. اقرار به جرم نداشته‌‌ام و شاکی دلیلی علیه من ندارد و اظهارات شاکی سراسر تناقضات و ابهامات است متأهل و مستأجر هستم. آقای م.الف. نیز اظهار داشته: فاقد هرگونه سوءسابقه کیفری هستم و حدود ۶ سال سابقه عضویت فعال در بسیج دارم اتهامات انتسابی را به‌هیچ‌وجه قبول ندارم چون روز درگیری اصلاً در محل درگیری نبوده‌ام و شاهدانی دارم، افراد دیگری که اسم آن‌ها در پرونده بوده تبرئه شده‌‌اند تجویز اعاده دادرسی را خواستارم. با توجه به شرح فوق در برگ آتی مبادرت به صدور رأی خواهد شد. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش رحمانی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی حبیبی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر: «پذیرش اعاده دادرسی» در خصوص دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۹۳۵- ۱۳۹۳/۰۷/۲۲ تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده، چنین رأی می‌دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص درخواست آقایان م. و م.الف. دایر بر تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه ۹۳۵- ۱۳۹۳/۰۷/۲۲ صادره از شعبه ۴۸ دادگاه تجدیدنظر استان... صرف‌نظر از مطالبی که در لایحه‌ها ذکر شده نظر به این‌که در دادنامه دادگاه تجدیدنظر ذکرشده است: «و اما در مورد اعلام گذشت مضبوط در پرونده به لحاظ این‌که چگونگی اعلام نگردیده و معلوم نیست کلیه شکات اعلام گذشت نموده‌‌اند یا خیر در حال حاضر قابل اظهارنظر نیست.» درحالی‌که رضایت در جرائم قابل‌گذشت و هم‌چنین در پرداخت دیه‌‌های مندرج در دادنامه ممکن‌‌التأثیر بوده و دقیقاً باید رسیدگی می‌شد به‌علاوه این‌که دادگاه محترم تجدیدنظر تمام محکومین را مستحق تخفیف تشخیص داده و شلاق‌های همه را تبدیل به جزای نقدی نموده است، با در نظر داشتن این‌که تخفیف قابل‌تفکیک نبوده وقتی متهمی مستحق تخفیف تشخیص داده می‌شود همه محکومیت‌های وی باید مورد تخفیف قرار گیرد انطباق درخواست متقاضی‌های فوق‌الذکر با بندهای ۵ و ۶ ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری احراز شده با استناد به ماده ۲۷۴ همان قانون ضمن پذیرش و قبول اعاده دادرسی پرونده جهت تجدید محاکمه و رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می‌شود.

شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون

سید علی اصغر لطیفی رستمی - علیرضا رحمانی