تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۰/۰۶
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۲۵۰۰۱۶۹۷

پیام: استناد به مقررات قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ راجع به مرتکبین جرائم کمتر از ۱۸ سال، می‌تواند از جهات پذیرش اعاده دادرسی مجرم محکوم شده به استناد قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، باشد.

رأی خلاصه جریان پرونده

حسب مفاد لایحه وکیل متقاضی ب. مستندات‌ آن نام­برده به جرم قتل عمدی مرحوم م. به‌موجب دادنامه شماره فوق‌الذکر به دلایل و مستندات و استدلال مندرج در دادنامه مذکور و با رأی اکثریت سه نفر از اعضاء شعبه به قصاص نفس محکوم گردیده و با تجدیدنظرخواهی وی، پرونده در شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور رسیدگی و به شرح دادنامه شماره ۰۰۴۹۹ مورخ ۱۳۹۱/۰۷/۲۹رأی صادره تأیید و ابرام گردیده، سپس متقاضی یک‌بار قبلاً درخواست اعاده دادرسی نموده که درخواست وی در شعبه مذکور مطابق دادنامه شماره ۰۰۵۴۲ مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۲۳ و به جهات مذکور در متن رأی رد گردیده است که مشروح جریان پرونده و نوع اتهام و میزان محکومیت وی در گزارش قبلی بیان گردیده و نیازی به تکرار آن نیست و اکنون متقاضی برای بار دوم طی لایحه‌ای به‌عنوان ریاست محترم دیوان عالی کشور و به جهات مذکور در لایحه خویش که در حین شور قرائت خواهد شد درخواست تجویز اعاده دادرسی نموده است و پس از ثبت جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است و مفاد لایحه وی حاکی است متقاضی در تاریخ وقوع قتل ۱۷ سال و سه ماه و ۲۶ روز سن داشته که دارای رشد و کمال عقل نبوده و از ماهیت جرم انجام‌شده و حرمت آن درک کافی نداشته است و با استناد به ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و بند ۷ از ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای اعاده دادرسی نموده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص درخواست متقاضی ب. مبنی بر تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۲۹ مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۲۲ شعبه پنجم دادگاه کیفری استان... که به‌موجب دادنامه شماره ۴۹۹ مورخ ۱۳۹۱/۰۷/۲۹شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور تأیید و ابرام گردیده و طی آن متقاضی به جرم قتل عمدی مرحوم م. به قصاص نفس محکوم گردیده است؛ صرف‌نظر از این‌که مفاد بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ناظر به مقررات دولتی است و از جرائم موجب حدود و قصاص انصراف دارد و از طرفی ماده مذکور ناسخ بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نبوده و توجهاً به این‌که مفاد ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی جدید که مورد استناد وکیل متقاضی جهت تجویز اعاده دادرسی قرارگرفته به‌گونه‌ای است که بعضاً در صورت احراز شرایط مندرج در ماده مرقوم راجع به مرتکبین افراد کمتر از ۱۸ سال موضوع قصاص را منتفی و مجازات دیگری جایگزین آن گردیده و درنتیجه مساعد به حال متهم و احراز شرایط مذکور نیز نیاز به رسیدگی قضایی و امری ماهوی است و مداخله محاکم کیفری در احراز آن و رسیدگی مجدد مستلزم تجویز اعاده دادرسی وفق مقررات می‌باشد. علی‌هذا به استناد بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و در اجرای ماده ۲۷۴ قانون مذکور رسیدگی مجدد به یکی از شعب هم‌عرض کیفری استان... ارجاع می‌گردد.

شعبه ۳۵ دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

سید رضا سید کریمی - رحمت اله احمدی