جهات تقاضای اعاده دادرسی

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/06
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: استناد به مقررات قانون مجازات اسلامی 1392 راجع به مرتکبین جرائم کمتر از 18 سال، می‌تواند از جهات پذیرش اعاده دادرسی مجرم محکوم شده به استناد قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ، باشد.

رای خلاصه جریان پرونده

حسب مفاد لایحه وکیل متقاضی ب. مستندات‌ آن نام‌برده به جرم قتل عمدی مرحوم م. به‌موجب دادنامه شماره فوق‌الذکر به دلایل و مستندات و استدلال مندرج در دادنامه مذکور و با رای اکثریت سه نفر از اعضاء شعبه به قصاص نفس محکوم گردیده و با تجدیدنظرخواهی وی، پرونده در شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور رسیدگی و به شرح دادنامه شماره --- مورخ 1391/07/29 رای صادره تایید و ابرام گردیده، سپس متقاضی یک‌بار قبلا درخواست اعاده دادرسی نموده که درخواست وی در شعبه مذکور مطابق دادنامه شماره --- مورخ 1392/09/23 و به جهات مذکور در متن رای رد گردیده است که مشروح جریان پرونده و نوع اتهام و میزان محکومیت وی در گزارش قبلی بیان گردیده و نیازی به تکرار آن نیست و اکنون متقاضی برای بار دوم طی لایحه‌ای به‌عنوان ریاست محترم دیوان عالی کشور و به جهات مذکور در لایحه خویش که در حین شور قرائت خواهد شد درخواست تجویز اعاده دادرسی نموده است و پس از ثبت جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است و مفاد لایحه وی حاکی است متقاضی در تاریخ وقوع قتل 17 سال و سه ماه و 26 روز سن داشته که دارای رشد و کمال عقل نبوده و از ماهیت جرم انجام‌شده و حرمت آن درک کافی نداشته است و با استناد به ماده 91 قانون مجازات اسلامی 1392 و بند 7 از ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای اعاده دادرسی نموده است.

رای شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص درخواست متقاضی ب. مبنی بر تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1390/02/22 شعبه پنجم دادگاه کیفری استان... که به‌موجب دادنامه شماره --- مورخ 1391/07/29 شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور تایید و ابرام گردیده و طی آن متقاضی به جرم قتل عمدی مرحوم م. به قصاص نفس محکوم گردیده است؛ صرف‌نظر از این‌که مفاد بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392 ناظر به مقررات دولتی است و از جرائم موجب حدود و قصاص انصراف دارد و از طرفی ماده مذکور ناسخ بند 7 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نبوده و توجها به این‌که مفاد ماده 91 قانون مجازات اسلامی جدید که مورد استناد وکیل متقاضی جهت تجویز اعاده دادرسی قرارگرفته به‌گونه‌ای است که بعضا در صورت احراز شرایط مندرج در ماده مرقوم راجع به مرتکبین افراد کمتر از 18 سال موضوع قصاص را منتفی و مجازات دیگری جایگزین آن گردیده و درنتیجه مساعد به حال متهم و احراز شرایط مذکور نیز نیاز به رسیدگی قضایی و امری ماهوی است و مداخله محاکم کیفری در احراز آن و رسیدگی مجدد مستلزم تجویز اعاده دادرسی وفق مقررات می‌باشد. علی‌هذا به استناد بند 7 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و در اجرای ماده 274 قانون مذکور رسیدگی مجدد به یکی از شعب هم‌عرض کیفری استان... ارجاع می‌گردد.

شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

سید رضا سید کریمی - رحمت اله احمدی

منبع
برچسب‌ها