اصلاح رأی بدوی منتهی به تشدید مجازات

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/06
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اصلاح رای دادگاه بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر که منتهی به تشدید مجازات گردد، فاقد وجاهت قانونی بوده و از جهات پذیرش اعاده دادرسی است.

رای خلاصه جریان پرونده

آقای ف. به‌موجب دادنامه شماره --- - 1392/04/16 دادگاه عمومی بخش... به اتهام بی‌احتیاطی در امر رانندگی منجر به قتل غیرعمدی خانم ب. و ایراد صدمه بدنی غیرعمدی به خانم ف. و آقایان الف. و ح. بزه‌کار تشخیص شده و دادگاه با توجه به این‌که میزان تقصیر او را در ایجاد تصادف 50 % احراز کرده از حیث جنبه عمومی بزه به استناد ماده 718 قانون مجازات اسلامی به شش ماه حبس و از جهت جنبه خصوصی بزه به استناد موادی از کتاب دیات همان قانون به پرداخت 50 % دیه کامل مرد مسلمان در حق اولیای‌دم مقتول و 50 % دیه صدمات وارد شده به مصدومان نام‌برده صادر کرده است(متهم دیگر آقای الف. بوده که اشاره به‌حکم صادرشده درباره او ضرورت ندارد). متهم از این رای در قسمت محکومیت به حبس درخواست تجدیدنظر کرده است. شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان... به تجدیدنظرخواهی او رسیدگی نموده و رای تجدیدنظر خواسته را به‌موجب دادنامه شماره فوق از حیث دیه مقتول به 50 % دیه زن مسلمان اصلاح نموده و از حیث مجازات جنبه عمومی بزه نیز چون متهم از صحنه تصادف فرار کرده، تعیین مجازات از سوی دادگاه بدوی را به استناد ماده 718 قانون مجازات اسلامی مبنی بر اشتباه دانسته و با استناد به ماده 719 همان قانون مجازات حبس مقرر درباره او را به بیست‌ و پنج ماه اصلاح و با اصلاحات به‌عمل ‌آمده تایید کرده است(دادستان و یا اولیای‌دم مقتول از رای دادگاه نخستین درخواست تجدیدنظر نکرده‌اند). پرونده دلالت بر اجرای رای ندارد.

رای شعبه دیوان عالی کشور

درخواست اعاده دادرسی محکومٌ‌علیه از رای محکومیت خود به شرح فوق وارد و موجه است؛ زیرا مستفاد از تبصره 3 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دادگاه تجدیدنظر در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی متهم نمی‌تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید نماید؛ اشتباه دادگاه بدوی در تعیین مجازات نیز از این امر مستثنا نگردیده است؛ بنا به‌مراتب به لحاظ انطباق درخواست با بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری با تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد را به استناد ماده 274 همان قانون به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان... ارجاع می‌نماید.

شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

جواد اسلامی - حسن قاسمی

منبع
برچسب‌ها