تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۰/۰۶
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۱۰۷۰۱۰۶۲

پیام: اصلاح رأی دادگاه بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر که منتهی به تشدید مجازات گردد، فاقد وجاهت قانونی بوده و از جهات پذیرش اعاده دادرسی است.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای ف. به‌موجب دادنامه شماره ۴۳۹- ۱۳۹۲/۰۴/۱۶ دادگاه عمومی بخش... به اتهام بی‌احتیاطی در امر رانندگی منجر به قتل غیرعمدی خانم ب. و ایراد صدمه بدنی غیرعمدی به خانم ف. و آقایان الف. و ح. بزه­کار تشخیص شده و دادگاه با توجه به این‌که میزان تقصیر او را در ایجاد تصادف ۵۰% احراز کرده از حیث جنبه عمومی بزه به استناد ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی به شش ماه حبس و از جهت جنبه خصوصی بزه به استناد موادی از کتاب دیات همان قانون به پرداخت ۵۰% دیه کامل مرد مسلمان در حق اولیای‌دم مقتول و۵۰% دیه صدمات وارد شده به مصدومان نام­برده صادر کرده است(متهم دیگر آقای الف. بوده که اشاره به‌حکم صادرشده درباره او ضرورت ندارد). متهم از این رأی در قسمت محکومیت به حبس درخواست تجدیدنظر کرده است. شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان... به تجدیدنظرخواهی او رسیدگی نموده و رأی تجدیدنظر خواسته را به‌موجب دادنامه شماره فوق از حیث دیه مقتول به ۵۰% دیه زن مسلمان اصلاح نموده و از حیث مجازات جنبه عمومی بزه نیز چون متهم از صحنه تصادف فرار کرده، تعیین مجازات از سوی دادگاه بدوی را به استناد ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی مبنی بر اشتباه دانسته و با استناد به ماده ۷۱۹ همان قانون مجازات حبس مقرر درباره او را به بیست‌ و پنج ماه اصلاح و با اصلاحات به‌عمل ‌آمده تأیید کرده است(دادستان و یا اولیای‌دم مقتول از رأی دادگاه نخستین درخواست تجدیدنظر نکرده‌اند). پرونده دلالت بر اجرای رأی ندارد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

درخواست اعاده دادرسی محکومٌ‌علیه از رأی محکومیت خود به شرح فوق وارد و موجه است؛ زیرا مستفاد از تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دادگاه تجدیدنظر در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی متهم نمی‌تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید نماید؛ اشتباه دادگاه بدوی در تعیین مجازات نیز از این امر مستثنا نگردیده است؛ بنا به‌مراتب به لحاظ انطباق درخواست با بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری با تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد را به استناد ماده ۲۷۴ همان قانون به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان... ارجاع می‌نماید.

شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

جواد اسلامی - حسن قاسمی