تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۲/۲۴
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۵۳۷

پیام: اگر دارنده چک برای وصول مبلغ آن به مرجع ثبتی مراجعه نماید اما این اقدام منتهی به وصول مبلغ نگردد، وی مجاز به طرح دعوا در دادگاه نیز می‌باشد؛ چراکه صلاحیت مراجع دادگستری، عام است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادنامه صادره از شعبه ۳ تجدیدنظر استان تهران به شماره ۹۳۰۰۹۶- ۱۳۹۳/۸/۲۴ موضوع نقض دادنامه صادره از این شعبه به شماره ۹۳۰۲۴۲- ۱۳۹۳/۴/۲۵ چون یک فقره از چک‌های مورد استناد به شماره... ۱۳۸۹/۲/۱۶ عهده بانک ملی به مبلغ ۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال که از طریق اجرای ثبت اقدام به مطالبه وجه آن صورت گرفته، تاکنون وصول نشده، بنابراین واخوهی به عمل آمده از ناحیه محکومین موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه سابق‌الصدور این شعبه به شماره ۹۲۰۸۶۸را فراهم نمی‌سازد در نتیجه ضمن رد آن دادنامه عیناً تائید می‌گردد. رأی صادره در این خصوص ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه۲۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران - خرمی زاده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ع.ی. با وکالت آقای و.م. نسبت به دادنامه شماره ۵۹۷ مورخه ۱۳۹۳/۹/۵ صادره از شعبه ۲۲۰ دادگاه عمومی تهران که به‌ موجب آن واخواهی تجدیدنظرخواهان نسبت به دادنامه شماره ۸۶۸ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ شعبه یادشده متضمن محکومیت تجدیدنظرخواهان به پرداخت وجه چک و خسارات مربوطه مردود اعلام گردیده به جهت اینکه اقدام تجدیدنظرخوانده به مرجع ثبتی برای اخذ وجه چک شماره..... منتهی به وصول مبلغ چک یادشده نگردیده و توجهاً به صلاحیت عام دادگستری وارد و موجه نمی‌باشد. زیرا جهات تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از موارد منصوص در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی‌باشد و رأی صادره از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط و ذکر جهات موجهه و انطباق موضوع با قانون و اصول حقوقی خالی از اشکال می‌باشد. لذا با رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده ۳۵۸ آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تائید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

امیری- خشنودی