مسئولیت شهرداری نسبت به سقوط درخت در نتیجه طوفان

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/24
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: سقوط درخت در نتیجه طوفان، فورس ماژور محسوب می‌شود و خسارات وارده در نتیجه آن قابل انتساب به شهرداری نیست.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م.ف. به طرفیت 1 - شهرداری 2 - شرکت بیمه دایر بر مطالبه خسارت وارده به خودروی پژو 206 به شماره انتظامی... با احتساب خسارات دادرسی مقوم به 8800000 ریال ماحصل دعوی مطروحه آنست که که بر اثر طوفان مورخ 1393/03/12 یک اصله درخت در خیابان... بر روی اتومبیل بنده سقوط نموده و باعث بروز خسارت وارده شده است لذا تقاضای صدور حکم شایسته را دارد خوانده ردیف اول نیز در لایحه تقدیمی اظهار داشته که این حادثه جزء قوای قاهره بوده و شهرداری هیچ‌گونه مسئولیتی در این خصوص ندارد خوانده ردیف دوم نیز در لایحه دفاعیه بیان داشته که اساسا حوادث طبیعی مانند طوفان از جمله استثنائات تعهدات بیمه‌گر می‌باشد و مسئولیت شرکت بیمه‌گر فرع بر احراز مسئولیت بیمه‌گذار است لذا تقاضای رد دعوی را نموده است دادگاه جهت اتخاذ تصمیم مقتضی مراتب ذیل را مد نظر قرار می‌دهد: 1 - به‌ موجب پاسخ استعلام واصله از معاونت راهور ناجا مورخ 1393/07/03 مالکیت خودروی خسارت‌دیده متعلق به خواهان می‌باشد 2 - به‌ موجب فرم گزارش کارشناسی شرکت بیمه خسارت وارده به خودروی خسارت دیده متعلق به خواهان می‌باشد. 2 - به‌ موجب فرم گزارش کارشناسی شرکت بیمه خسارت وارده به خودروی متنازع‌فیه مبلغ 8150000 ریال برآورد شده است. 3 - هرچند طوفان جزء مصادیق فورس ماژور محسوب می‌گردد لیکن در تداخل میان اسباب، سبب نزدیکتر مسئول بروز خسارت محسوب می‌گردد که در مانحن‌فیه سقوط درخت بنا بر گزارش نیروی انتظامی مورخ 1393/03/12 باعث ایجاد خسارت به خودرو گردیده است و بنا بر تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری‌ها درختان واقع در معابر عمومی متعلق به شهرداری می‌باشد لذا با توجه به کلیه مراتب معنونه و مستندا به مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 331 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ 8150000 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 510200 ریال به عنوان خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد همچنین دعوی متوجه خوانده ردیف دوم نبوده و مستندا به بند 4 ماده 84 ناظر به ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد ضمنا خواسته مازاد بر محکوم‌به مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی محکوم بر بی‌حقی است، رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - پورزرین

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی شهرداری با نمایندگی حقوقی آقای م.م. به طرفیت آقای م.ف. از دادنامه شماره --- مورخ 1393/10/03 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که متضمن صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 8150000 ریال بابت خسارات وارده به اتومبیل به شماره انتظامی... به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 510200 ریال به عنوان خسارات دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده می‌باشد وارد و موجه است بدین لحاظ که حسب محتویات پرونده و ادعای تجدیدنظرخوانده خسارات وارده بر اتومبیل مشارالیه ناشی از حوادث غیرمترقبه (طوفان مورخ 1393/03/12 ) بوده که این موضوع در رای صادره از دادگاه بدوی مورد تاکید قرارگرفته و با توجه به اینکه خسارات وارده در نتیجه عمل و اقدامات تجدیدنظرخواه نبوده و خارج از اراده وی صورت گرفته و از مصادیق بارز فورس ماژور محسوب می‌گردد و قصوری از ناحیه تجدیدنظرخواه صورت نپذیرفته و مستنبط از ماده 331 قانون مدنی و ماده یک قانون مسئولیت مدنی آنچه که موجب ضمان است سبب ورود خسارت ناشی از عمد یا در نتیجه بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی می‌باشد که در مانحن‌فیه چنین مواردی از ناحیه تجدیدنظرخواه به وقوع نپیوسته و سقوط درخت خارج از اراده تجدیدنظرخواه و بر اثر حوادث طبیعی بوده و دلیلی که موید قصور شهرداری (تجدیدنظرخواه) در حفظ و حراست از درختان باشد ارائه نشده، بنابراین تجدیدنظرخواهی را موجه دانسته و با استناد به ماده 358 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه حکم بر بی‌حقی خواهان صادر می‌نماید، این رای قطعی است.

مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران

حسینی- صادقی

منبع
برچسب‌ها