تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۲/۲۴
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۶۷۶

پیام: سقوط درخت در نتیجه طوفان، فورس ماژور محسوب می‌شود و خسارات وارده در نتیجه آن قابل انتساب به شهرداری نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م.ف. به طرفیت ۱- شهرداری ۲- شرکت بیمه دایر بر مطالبه خسارت وارده به خودروی پژو ۲۰۶ به شماره انتظامی... با احتساب خسارات دادرسی مقوم به ۸۸۰۰۰۰۰ ریال ماحصل دعوی مطروحه آنست که که بر اثر طوفان مورخ ۱۳۹۳/۳/۱۲ یک اصله درخت در خیابان... بر روی اتومبیل بنده سقوط نموده و باعث بروز خسارت وارده شده است لذا تقاضای صدور حکم شایسته را دارد خوانده ردیف اول نیز در لایحه تقدیمی اظهار داشته که این حادثه جزء قوای قاهره بوده و شهرداری هیچ‌گونه مسوولیتی در این خصوص ندارد خوانده ردیف دوم نیز در لایحه دفاعیه بیان داشته که اساساً حوادث طبیعی مانند طوفان از جمله استثنائات تعهدات بیمه‌گر می‌باشد و مسوولیت شرکت بیمه‌گر فرع بر احراز مسوولیت بیمه‌گذار است لذا تقاضای رد دعوی را نموده است دادگاه جهت اتخاذ تصمیم مقتضی مراتب ذیل را مد نظر قرار می‌دهد: ۱- به‌ موجب پاسخ استعلام واصله از معاونت راهور ناجا مورخ ۱۳۹۳/۷/۳ مالکیت خودروی خسارت‌دیده متعلق به خواهان می‌باشد ۲- به‌ موجب فرم گزارش کارشناسی شرکت بیمه خسارت وارده به خودروی خسارت دیده متعلق به خواهان می‌باشد. ۲- به‌ موجب فرم گزارش کارشناسی شرکت بیمه خسارت وارده به خودروی متنازع‌فیه مبلغ ۸۱۵۰۰۰۰ ریال برآورد شده است. ۳- هرچند طوفان جزء مصادیق فورس ماژور محسوب می‌گردد لیکن در تداخل میان اسباب، سبب نزدیکتر مسوول بروز خسارت محسوب می‌گردد که در مانحن‌فیه سقوط درخت بنا بر گزارش نیروی انتظامی مورخ ۱۳۹۳/۳/۱۲ باعث ایجاد خسارت به خودرو گردیده است و بنا بر تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری‌ها درختان واقع در معابر عمومی متعلق به شهرداری می‌باشد لذا با توجه به کلیه مراتب معنونه و مستنداً به مواد ۱ و ۲ قانون مسوولیت مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۳۳۱ قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ ۸۱۵۰۰۰۰ ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۵۱۰۲۰۰ ریال به عنوان خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد همچنین دعوی متوجه خوانده ردیف دوم نبوده و مستنداً به بند ۴ ماده ۸۴ ناظر به ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد ضمناً خواسته مازاد بر محکوم‌به مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی محکوم بر بی‌حقی است، رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۲۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران - پورزرین

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی شهرداری با نمایندگی حقوقی آقای م.م. به طرفیت آقای م.ف. از دادنامه شماره ۹۳۰۰۰۱۱۴۵ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۳ صادره از شعبه ۱۲۹دادگاه عمومی تهران که متضمن صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۸۱۵۰۰۰۰ ریال بابت خسارات وارده به اتومبیل به شماره انتظامی... به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۵۱۰۲۰۰ ریال به عنوان خسارات دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده می‌باشد وارد و موجه است بدین لحاظ که حسب محتویات پرونده و ادعای تجدیدنظرخوانده خسارات وارده بر اتومبیل مشارالیه ناشی از حوادث غیرمترقبه (طوفان مورخ ۱۳۹۳/۳/۱۲) بوده که این موضوع در رأی صادره از دادگاه بدوی مورد تأکید قرارگرفته و با توجه به اینکه خسارات وارده در نتیجه عمل و اقدامات تجدیدنظرخواه نبوده و خارج از اراده وی صورت گرفته و از مصادیق بارز فورس ماژور محسوب می‌گردد و قصوری از ناحیه تجدیدنظرخواه صورت نپذیرفته و مستنبط از ماده ۳۳۱ قانون مدنی و ماده یک قانون مسوولیت مدنی آنچه که موجب ضمان است سبب ورود خسارت ناشی از عمد یا در نتیجه بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی می‌باشد که در مانحن‌فیه چنین مواردی از ناحیه تجدیدنظرخواه به وقوع نپیوسته و سقوط درخت خارج از اراده تجدیدنظرخواه و بر اثر حوادث طبیعی بوده و دلیلی که موید قصور شهرداری (تجدیدنظرخواه) در حفظ و حراست از درختان باشد ارائه نشده، بنابراین تجدیدنظرخواهی را موجه دانسته و با استناد به ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی در امور مدنی ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه حکم بر بی‌حقی خواهان صادر می‌نماید، این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران

حسینی- صادقی