عدم رعایت شرایط شکلی استشهادیه اعسار

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/24
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که استشهادیه مدعی اعسار جامع شرایط شکلی مقرر در قانون نباشد (از جمله ذکر میزان دقیق هزینه دادرسی لازم التادیه)، دعوا قابلیت رسیدگی نداشته و قرار رد آن صادر می‌گردد.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان م.م. به طرفیت خوانده ع.ص. به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله واخواهی از دادنامه شماره --- صادره از این دادگاه به شرح متن دادخواست تقدیمی با عنایت به محتویات پرونده و تدقیق در مندرجات آن دلایل نامبرده کافی برای اثبات معسر بودن نبوده و دلالت بر عدم کفایت دارایی خواهان و عجز وی از پرداخت هزینه دادرسی نداشته و نمی‌تواند موثر در مقام باشد. لذا دادگاه توجها به‌ مراتب فوق و معسر ندانستن خواهان از پرداخت هزینه معینه مستندا به مفهوم ماده 504 از قانون آیین دادرسی مدنی و ماده یک قانون اعسار حکم رد دعوی مطروحه را صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - آژیده

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی م.م. به طرفیت ع.ص. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/10/07 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن حکم بر رد دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله واخواهی از دادنامه شماره --- صادر و اعلام گردیده دادگاه با توجه به اینکه استشهادیه استنادی خواهان دعوی اعسار جامع شرایط قانونی از جهت ذکر میزان دقیق هزینه دادرسی لازم‌ التادیه نمی‌باشد بنابراین مستندا به مواد 358 و 506 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه قرار رد دعوی اعسار را صادر و اعلام می‌نماید.این رای قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

فارسیجانی - رضایی

منبع
برچسب‌ها