تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۲/۲۴
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۱۲۹۱

پیام: درصورتی که استشهادیه مدعی اعسار جامع شرایط شکلی مقرر در قانون نباشد (از جمله ذکر میزان دقیق هزینه دادرسی لازم التأدیه)، دعوا قابلیت رسیدگی نداشته و قرار رد آن صادر می‌گردد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان م.م. به طرفیت خوانده ع.ص. به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله واخواهی از دادنامه شماره ۰۰۲۹۰ صادره از این دادگاه به شرح متن دادخواست تقدیمی با عنایت به محتویات پرونده و تدقیق در مندرجات آن دلایل نامبرده کافی برای اثبات معسر بودن نبوده و دلالت بر عدم کفایت دارایی خواهان و عجز وی از پرداخت هزینه دادرسی نداشته و نمی‌تواند موثر در مقام باشد. لذا دادگاه توجهاً به‌ مراتب فوق و معسر ندانستن خواهان از پرداخت هزینه معینه مستنداً به مفهوم ماده ۵۰۴ از قانون آیین دادرسی مدنی و ماده یک قانون اعسار حکم رد دعوی مطروحه را صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظراستان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۸۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران - آژیده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی م.م. به طرفیت ع.ص. نسبت به دادنامه شماره ۸۵۲ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۷ صادره از شعبه ۱۸۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن حکم بر رد دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله واخواهی از دادنامه شماره ۲۹۰ صادر و اعلام گردیده دادگاه با توجه به اینکه استشهادیه استنادی خواهان دعوی اعسار جامع شرایط قانونی از جهت ذکر میزان دقیق هزینه دادرسی لازم‬ التادیه نمی‌باشد بنابراین مستنداً به مواد ۳۵۸ و۵۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه قرار رد دعوی اعسار را صادر و اعلام می‌نماید.این رأی قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

فارسیجانی - رضایی