ماده 29 ‌قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران

شرایط عمومی استخدام در کادر ثابت و پیمانی به شرح زیر میباشد:
‌الف - متدین بودن به دین اسلام.
ب - تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
ج - ایمان به انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی و آمادگی فداکاری در راه تحقق اهداف آنها.
‌د - عدم محکومیت ناشی از اقدام علیه انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران.
ه- - عدم محکومیت به محرومیت از خدمات دولتی.
‌و - عدم سابقه عضویت یا وابستگی به احزاب و گروههای سیاسی غیرقانونی و یا الحادی.
‌ز - عدم عضویت یا وابستگی به احزاب و گروههای سیاسی.
ح - داشتن شرایط تحصیلی و یا تخصصی لازم برای خدمت مورد نظر.
ط - داشتن حداقل 16 و حداکثر 40 سال سن.
ی - عدم معروفیت به فساد اخلاق و عدم اعتیاد به مواد مخدر.
ک - داشتن سلامت روانی و جسمی متناسب با خدمت مورد نظر.
‌تبصره 1 - ادامه خدمت یا اعاده بخدمت پرسنل منوط به داشتن صلاحیتهای فوق به استثنای بندهای ح و ط می‌باشد.
‌تبصره 2 - اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی که تا تاریخ تصویب این قانون استخدام شده‌ اند از نظر ادامه خدمت از بند الف مستثنی ‌میباشند.
‌تبصره 3 - در ستاد مشترک، وزارت دفاع و نیروهای سه ‌گانه هیاتهائی مرکب از بالاترین مسئولین عقیدتی سیاسی و حفاظت اطلاعات و پرسنلی ‌هر یک از سازمانهای فوق برای گزینش پرسنل جهت استخدام تشکیل میگردد.
هیات مرکزی گزینش مرکب از رئیس ستاد مشترک، وزیر دفاع، مسئول‌ سازمان عقیدتی سیاسی و مسئول سازمان حفاظت اطلاعات تشکیل و بر کار هیاتهای فوق نظارت می ‌نماید.