تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۱/۲۱
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۹۵۸

پیام: شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر وکالت زوجه در طلاق به جهت ازدواج مجدد زوج، در جهت اثبات عسر و حرج زوجه در دوام زوجیت است و در صورتی که زوج ازدواج مجدد موقت را بذل مدت نماید، عسر و حرج زوجه منتفی است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خانم م.ک. فرزند ع. به طرفیت آقای د.ن. به خواسته طلاق به جهت تحقق شروط ضمن عقد که وکیل خواهان علت خواسته را ازدواج مجدد خوانده که به صورت عقد موقت واقع شده‌است، ذکر کرده و وفق مقررات، موضوع به داوری ارجاع شده‌است که داوران توفیقی در مصالحه و سازش نداشته‌اند. خوانده با حضور در دادگاه اظهارداشته: «من ازدواج موقت کردم و زن دوم گرفتم. ولی تاوان آن را پس دادم. رهایش کردم و صیغه ۹۹ساله بود به جهت رفتار زوجه این کار را کردم.» دادگاه ازدواج دائم و رسمی طرفین با توجه به تصویر مصدق سند ازدواج به شماره ترتیب....و اظهارات آن محرز دانسته و خصوص طلاق اگر چه زوج اقرار به اشتباه خود نموده و ممکن است تاکنون اقدمات اطمینان بخش به زوجه را درست انجام نداده باشد، ولی چون طرفین دارای ۲ فرزند مشترک می‌باشند که یکی نزد زوج و دیگری نزد زوجه است و خواهان تمام مهریه خود یعنی ۴۱۴ عدد سکه تمام بهارآزادی را مطالبه دارد و اهمیت زندگی در حدی است که با یک اشتباه زوج، نباید به جدایی منجر شود. به امید سازش زوجین و تلاش زوج جهت تحکیم مبانی خانواده، در مجموع دعوی خواهان را غیر وارد دانسته و حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محکمه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۳ دادگاه عمومی خانواده ورامین - محمدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم م.ک. از دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۰۷۳۰۰۶۹۹ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۸ شعبه محترم سوم دادگاه خانواده ورامین که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه به طرفیت تجدیدنظرخوانده آقای د.ن. به خواسته صدور حکم طلاق در پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۰۲۰۷۳۰۰۹۴۴ حکم به بطلان دعوی تصدیر گردیده است، وارد نمی‌باشد. رأی صادره مطابق با موازین شرعی و قانونی اصدار یافته، ایرادی از حیث شکلی و ماهوی بر آن وارد نیست. استدلال و استناد محکمه محترم بدوی صحیح بوده علی‌الخصوص در باب تحقق بند ۱۲ شروط ضمن عقد که در مفاد عقدنامه شرط مذکور مطلق بوده و ازدواج موقت تجدیدنظرخوانده نیز اسباب تحقق شرط مذکور است. هر چند دادگاه محترم بدوی استدلال به تلاش در تحکیم مبانی خانوادگی نموده، اما با توجه به اینکه شرط مذکور در جهت اثبات عسر و حرج زوجه در دوام زوجیت است در مانحن فیه با توجه به اینکه زوج در رابطه با صیغه موقت اعلام نموده است صیغه مذکور با بذل مدت منتفی شده‌ است، لذا عدم احراز عسر و حرج توسط دادگاه محترم بدوی مطابق با واقع بوده و از ناحیه تجدیدنظرخواه نیز ایراد و اعتراض موثر و مدللی که موجبات نقض یا گسیختن دادنامه معترضٌ‌عنه را در نظر دادگاه فراهم سازد به عمل نیامده است. بنا به مراتب مذکور دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ ضمن رد اعتراض معترض، دادنامه معترضٌ‌عنه را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره مطابق ماده ۳۶۸ از همان قانون، ظرف بیست روز پس از ابلاغ، دادنامه قابل فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی کشور است.

رئیس و مستشاران شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

سیفی - ارژنگی - موسوی