تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۱/۲۱
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۹۰۹

پیام: محکوم کردن زوج نسبت به نفقه آینده زوجه که در زمان صدور حکم هنوز بر ذمّه زوج مستقر نشده است، صحیح نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم الف.ح. با وکالت خانم ط.م. به طرفیت شوهرش آقای س.الف. با وکالت ش.ج. و آقای ج.الف. به خواسته مطالبه نفقه معوقه از تاریخ ۱۳۸۷/۵/۱۰ لغایت صدور حکم به انضمام خسارت دادرسی، دادگاه پس از احراز رابطه زوجیت دائم به نحو صحت بین خوانده و خواهان بر اساس اسناد سجلی و سند نکاحیه، از آنجاییکه از جمله حقوق مسلّم زن از شوهرش، نفقه می‌باشد و نفقه نیز شامل مسکن و لباس و خوراک و دیگر حوائج ضروری می‌باشد، دادگاه به شرح دادخواست تقدیمی از سوی خواهان و به شرح توضیحات مأخوذه از طرفین پرونده و نهایتاً به شرح صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳/۱/۱۸ دعوی خواهان را مقرون به واقع دانسته و خواسته خواهان را موجه و قانونی تشخیص داده، علی‌هذا به استناد مواد ۱۱۰۶ و ۱۱۰۷ و ۱۲۰۶ قانون مدنی، خوانده را به پرداخت ۱- ماهانه مبلغ دویست هزار تومان از تاریخ ۱۳۸۷/۵/۱۰ لغایت پایان سال ۱۳۸۸؛ ۲- از تاریخ ۱۳۸۹/۱/۱ لغایت ۱۳۸۹/۷/۲۰ ماهیانه مبلغ دویست و سی هزار تومان؛ ۳- از تاریخ ۱۳۹۱/۷/۲۰ لغایت پایان سال ۱۳۹۱ ماهیانه مبلغ سیصد و نود هزار تومان؛ ۴- از تاریخ ۱۳۹۲/۱/۱ لغایت پایان سال ۱۳۹۲ ماهیانه مبلغ چهارصد و چهل هزار تومان؛ ۵- از۱۳۹۳/۱/۱ لغایت زمان استحقاق ماهیانه مبلغ پانصد هزار تومان بابت اصل خواسته و تسبیباً به استناد مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی در امور مدنی به پرداخت مبلغ ۱۱۷۵۰۰ ریال بابت خسارت دادرسی و مبلغ ۱۰۰ هزار تومان دستمزد کارشناسی به خواهان محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری است. ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۲۶۲ دادگاه عمومی خانواده تهران - پاداش اصل

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.الف. به طرفیت خانم الف.ح. با وکالت خانم ط.م. و آقای م.الف نسبت به دادنامه شماره ۱۱۱۱- ۱۳۹۳/۷/۱۴ صادره از شعبه ۲۶۲ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به پرداخت نفقه معوقه تجدیدنظرخوانده از تاریخ ۱۳۸۷/۵/۱۰ تا تاریخ استحقاق به شرح مذکور در دادنامه مزبور به اضافه خسارات دادرسی و هزینه کارشناسی محکوم شده‌است، با توجه به مندرجات پرونده و لوایح طرفین و اسناد و مدارک ابرازی و مجموع تحقیقاتی که صورت گرفته است از جمله توضیحات تجدیدنظرخوانده در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۱ این دادگاه، اولاً: نظر به اینکه تجدیدنظرخوانده در جلسه این دادگاه اذعان و اقرار نمود که از تاریخ ۱۳۸۹/۷/۲۰ تا بیستم شهریور سال ۱۳۹۱ نفقه وی اعم از مسکن و غیره تأمین شده‌است، لذا حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت نفقه مدت مذکور مغایر با قانون می‌باشد. ثانیاً: حکم بر پرداخت نفقه تا زمان استحقاق مبنی بر اشتباه و غیرموجه است؛ زیرا دادگاه نمی‌تواند در مورد نفقه آینده زوجه که هنوز در زمان صدور حکم بر ذمّه زوج مستقر نشده‌است، حکم به محکومیت زوج بدهد. بنا به مراتب مذکور و نظر به اینکه در مورد نفقه بقیه مدت مذکور اعتراض موثر و موجهی از سوی زوج نشده‌ است و دادگاه بدوی با احراز استحقاق زوجه و عدم پرداخت نفقه از سوی زوج، حکم به محکومیت وی صادر کرده است. این دادگاه با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را در مورد نفقه معوقه زوجه از تاریخ ۳۸۹/۷/۲۰ تا تاریخ ۱۳۹۱/۶/۲۰ نقض و حکم بر بی‌حقی زوجه در مورد نفقه مدت مذکور صادر می‌نماید و در مورد حکم به پرداخت نفقه معوقه از تاریخ ۱۳۸۷/۵/۱۰ تا ۱۳۸۹/۷/۲۰ و نیز نفقه معوقه زوجه از تاریخ ۱۳۹۱/۶/۲۰ تا تاریخ ۱۳۹۳/۷/۱۴ (تاریخ صدور حکم) و نیز خسارات دادرسی و هزینه کارشناسی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

بیگدلی - موسوی