تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۱/۱۲
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۵۴۵

پیام: صرف اشتهار شخص به نامی غیر از نام سجلی خود، دلیلی برای تغییر نام سجلی نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم ط.ح. با وکالت آقای ع.ط. به طرفیت اداره ثبت احوال منطقه مرکزی تهران به خواسته الزام به اصلاح شناسنامه و تغییر نام کوچک از ط. به ت. به انضمام کلیه خسارات قانونی با عنایت به استشهادیه تنظیمی، مودای گواهی گواهان و اقدامات صورت گرفته، این امر از ناحیه دادگاه قابل استنباط است که خواهان به نام ت. معروف و مشهور است و همگان وی را به این نام صدا می‌زنند؛ دوگانگی اسم از لحاظ اداری برای ایشان مشکلاتی را ایجاد می‌نماید. هر کس حق دارد برابر قانون برای یک بار نام کوچک خویش را تغییر دهد، چرا که وی در تعیین نام خویش هیچ‌گونه اختیاری نداشته است. بنا به مراتب یاد شده و محتویات پرونده، دادگاه دعوای خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده و مستنداً به ماده ۲۰ قانون ثبت احوال و ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به الزام اداره خوانده به تغییر نام کوچک خواهان از ط. به ت. و صدور شناسنامه جدید با نام اصلاح شده صادر و اعلام می‌نماید. در خصوص شق دیگر خواسته خواهان مبنی بر مطالبه خسارت قانونی چون خوانده خسارتی به خواهان وارد نکرده و در خواست تغییر نام بنا به درخواست خواهان و اختیار ایشان بوده است، لذا خوانده مکلف به پرداخت خسارات دادرسی نمی‌باشد و مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون اخیرالذکر حکم به بی‌حقی خواهان در این قسمت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ، ابلاغ قابلیت تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران را داراست.

قاضی مأمور در شعبه ۱۲ دادگاه‌های عمومی حقوقی تهران - حسینی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی اداره ثبت احوال منطقه مرکزی تهران به طرفیت خانم ط.ح. نسبت به دادنامه ۷۶۳- ۱۳۹۲/۹/۱۹ صادره از شعبه ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران در قسمتی که متضمن صدور حکم به الزام اداره تجدیدنظرخواه به تغییر نام کوچک تجدیدنظرخوانده از «ط.» به «ت.» مآلاً وارد و موجه است. زیرا اولاً: نام «ط.» از اسامی رایج و مذهبی و دارای معنا و مفهوم مناسب برای طبقه اناث است. ثانیاً: اشتهار شخصی به نامی غیر از نام سجلی خود، این امر مستمسکی برای تغییر نام سجلی نمی‌باشد. بنا بمراتب دادنامه مخدوش است. این دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض این قسمت از دادنامه، حکم بر بطلان دعوی مشارٌالیها صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

نامدار - توکلی