فرجامخواهی از رأی صادره در هیئت ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/12
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اعتراض به رای صادره از هیات ماده واحده قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ( 56 ) قانون جنگلها و مراتع، دعوای غیرمالی و غیرقابل فرجام است.

رای خلاصه جریان پرونده

پس از صدور رای شماره --- - 1386/10/11 از هیات موضوع ماده‌واحده قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی شهرستان خرم‌آباد، فرجام‌خواهان به آن اعتراض کرده‌اند. در شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی خرم‌آباد به آن رسیدگی و پس از یک سلسله اقدامات قضایی و تحقیقات و جلب نظر کارشناس که حسب اقتضای مورد لزومی به گزارش ماهوی پرونده نیست. بالاخره دادگاه ختم رسیدگی را اعلام، دعوی را غیر وارد تشخیص (طبق نسخه خطی رای ولی نسخه تایپ شده اشتباه است باید تصحیح گردد) و حکم به بطلان آن صادر کرده است. پس از ابلاغ و انقضاء موعد تجدیدنظرخواهی از آن فرجام‌خواهی به ‌عمل ‌آمده و بعد از تبادل لوایح، پرونده برای رسیدگی به دیوان‌عالی‌کشور ارسال گردیده است.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده، چنین رای می‌دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

خواسته عبارت از اعتراض به رای صادره از هیات موضوع ماده‌واحده قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی شهرستان خرم‌آباد است و آن یک دعوی غیرمالی است و از آراء قابل فرجام موضوع ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی نیست و قابل طرح و رسیدگی در دیوان‌عالی‌کشور نمی‌باشد. لذا قرار رد فرجام‌خواهی را صادر و اعلام می‌دارد.

رئیس و مستشار شعبه --- دیوان‌عالی‌کشور

غفارپور - شاملو

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

برچسب‌ها