تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۱/۱۲
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۳۱۲

پیام: اعتراض به رأی صادره از هیئت ماده واحده قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده (۵۶) قانون جنگلها و مراتع، دعوای غیرمالی و غیرقابل فرجام است.

رأی خلاصه جریان پرونده

پس از صدور رأی شماره ۲۰۹ - ۱۳۸۶/۱۰/۱۱ از هیئت موضوع ماده‌واحده قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی شهرستان خرم‌آباد، فرجام‌خواهان به آن اعتراض کرده‌اند. در شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی خرم‌آباد به آن رسیدگی و پس از یک سلسله اقدامات قضائی و تحقیقات و جلب نظر کارشناس که حسب اقتضای مورد لزومی به گزارش ماهوی پرونده نیست. بالاخره دادگاه ختم رسیدگی را اعلام، دعوی را غیر وارد تشخیص (طبق نسخه خطی رأی ولی نسخه تایپ شده اشتباه است باید تصحیح گردد) و حکم به بطلان آن صادر کرده است. پس از ابلاغ و انقضاء موعد تجدیدنظرخواهی از آن فرجام‌خواهی به ‌عمل ‌آمده و بعد از تبادل لوایح، پرونده برای رسیدگی به دیوان‌عالی‌کشور ارسال گردیده است.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده، چنین رأی می‌دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

خواسته عبارت از اعتراض به رأی صادره از هیئت موضوع ماده‌واحده قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی شهرستان خرم‌آباد است و آن یک دعوی غیرمالی است و از آراء قابل فرجام موضوع ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی نیست و قابل طرح و رسیدگی در دیوان‌عالی‌کشور نمی‌باشد. لذا قرار رد فرجام‌خواهی را صادر و اعلام می‌دارد.

رئیس و مستشار شعبه ۳ دیوان‌عالی‌کشور

غفارپور - شاملو