تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۲/۰۳
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۶۳۴

پیام: در صورت ضرورت اخذ توضیح از خواهان، موارد توضیح و ضرورت آن باید در ابلاغیه صادره درج شود، در غیراین صورت، صدور قرار ابطال دادخواست صحیح و قانونی نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی ی.ف. به طرفیت س.ف. به خواسته مطالبه اجور معوقه با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه دادگاه به ادای توضیحات پیرامون دلایل خواسته از سوی خواهان نیاز داشته و بدون این توضیحات امکان اتخاذ تصمیم وجود ندارد از طرفی خواهان علی‌رغم ابلاغ حاضر نشده و حسب گواهی دفتر لایحه‌ای نیز از وی واصل نگردیده است لذا دادگاه به استناد ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.

رئیس شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی ورامین - محمدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی ی.ف. به طرفیت س.ف. از دادنامه شماره ۸۴۵ مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۲ شعبه چهارم دادگاه عمومی ورامین که به‌موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه اجور معوقه به جهت عدم ادله توضیح از سوی خواهان منجر به قرار ابطال دادخواست گردیده است وارد و موجه است زیرا موارد توضیح و ضرورت آن باید به خواهان ابلاغ شود که این امر صورت نگرفته است بنابراین مستنداً به ماده ۳۵۳ از قانون آیین دادرسی در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده جهت رسیدگی در ماهیت به دادگاه محترم نخستین اعاده می‌گردد، رأی صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهراl

صیدی- امامی