قلمرو رسیدگی در مرجع تجدیدنظر

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/03
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اگر دادگاه بدوی در خصوص بخشی از خواسته اظهارنظر نکند، دادگاه تجدیدنظر این امر را به دادگاه بدوی متذکر می‌گردد و خود در خصوص آن اظهار نظر نمی کند.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای ع.ر. و الف.گ. به طرفیت ح. و ر. هر دو ب. و شرکت الف. مبنی بر صدور حکم به انفساخ قرارداد عادی مورخ 1379/10/19 و 1380/02/09 و ابطال وکالت‌نامه عادی رسمی شماره.... مورخ 1379/10/21 و... مورخ 1380/09/26 و... مورخ 1380/09/26 و ابطال صورتجلسه مورخ 1380/09/24 هیات مدیره شرکت الف. و اعاده وضع به حال سابق با انضمام خسارات دادرسی، دادگاه توجها به آنکه شرط انفساخ ظهور در انحلال قهری قراردادها و عقود دارد که در این خصوص انحلال قهری به‌ موجب دلیلی نبوده است که دادگاه انفساخ را احراز نماید لذا به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی به لحاظ عدم وجود موجبات حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - یازرلو

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م.ف. به وکالت از آقای ع.ر. طرفیت 1 - شرکت الف. 2 - آقای ر.و. با وکالت آقای س.م. 3 - ح.و. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/03/21 صادره شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن حکم به بطلان دعوای تجدیدنظرخواه راجع به خواسته اعلام انفساخ قرارداد عادی 1379/10/19 و 1380/02/09 صادر شده به گونه‌ای نیست که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم آورد و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مذکور در ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی منطبق نیست چه اینکه همان‌گونه که دادگاه محترم مذکور نیز استدلال کرده است انفساخ ناظر به انحلال قهری و به عبارت دیگر خودبخود قرارداد می‌باشد و در صورت وقوع ذی‌نفع می‌تواند از آثار مربوطه و عندالزوم با طرح دعوی استفاده نماید علی‌ مراتب مستندا به ماده 358 از همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می‌نماید و در مورد بخش دیگر تجدیدنظرخواهی نامبرده مبنی بر اینکه دادگاه محترم مذکور در رابطه با خواسته‌ های ابطال وکالت‌نامه‌ ها و صورتجلسه موضوع خواسته و اعاده وضع به حال سابق رسیدگی و اظهارنظری ننموده است ضمن متذکر نمودن دادگاه محترم مذکور به مراتب مستندا به ماده 349 از همان قانون قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می‌دارد. این رای قطعی است.

مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

قیصری - حاجی حسنی

منبع
برچسب‌ها