تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۲/۰۳
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۶۳۳

پیام: اگر رابطه طرفین، استیجاری باشد چون مستاجر عدواناً ملک را در اختیار نگرفته است، دعوای خلع ید پذیرفته نمی‌شود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ف.ش. با وکالت آقای م.م. به طرفیت آقای س.ش. به خواسته خلع‌ید و مطالبه خسارات دادرسی مقوم به ۵۱۰۰۰۰۰۰ ریال با عنایت به محتویات پرونده و دفاعیات موجه خوانده که اعلام نموده به‌ موجب توافق به‌ عمل آمده با خواهان ملک در اجاره وی می‌باشد و به خواهان اجاره‌بها پرداخت می‌نماید نظر به اینکه رابطه طرفین استیجاری می‌باشد و خوانده به‌ موجب قرارداد اجاره (قرارداد عملی) ملک را در اختیار دارد و عدواناً متصرف نگردیده و وکیل خواهان نیز این موضوع را تائید نموده لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد ندانسته مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه ۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران - گلچوبی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی ف.ش. با وکالت م.م. به طرفیت س.ش. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۵۰۸ مورخ ۱۳۹۳/۷/۸ صادره از شعبه ۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌ موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته خلع‌ید به جهت اینکه رابطه استیجاری بین متداعیین بوده منجر به قرار رد دعوی شده است و وکیل تجدیدنظرخواه در لایحه تجدیدنظرخواهی به دریافت اجاره ماهیانه اقرار داشته لیکن ید تجدیدنظرخوانده را از زمان عدم دریافت اجاره‌بها غاصبانه دانسته است که دادگاه با بررسی و مداقه در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه دلیل قانونی در جهت نقض دادنامه ارائه نداده و قرار صادره وفق موازین ساری و جاری صادر گردیده است مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض‌عنه عیناً تأیید می‌گردد، این رأی قطعی است.

رئیس مستشار شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

صیدی- امامی