تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۱/۲۵
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۳۵۰

پیام: در صورتی که مدیرعامل شرکت به اتهام نقض حقوق صاحب علامت تجاری در دادگاه کیفری محکوم شود، طرح دعوی مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، به طرفیت شرکت صحیح است. زیرا هرچند که شرکت فاقد مسئولیت کیفری نسبت به عمل مدیر عامل است اما دارای مسئولیت مدنی بوده و جبران ضرر و زیان ناشی از این جرم بر عهده شرکت است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقایان ف.ت. و م.س. به وکالت از شرکت م. به طرفیت شرکت ش. با مدیریت آقای ع.الف. به خواسته و مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم با جلب نظر کارشناس با احتساب کلیه خسارات دادرسی مقوم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال؛ نظر به اینکه مستند دعوی دادنامه شماره ۵۴ مورخ ۱۳۹۰/۱/۲۷ صادره از شعبه ۱۰۴۳ دادگاه عمومی جزائی تهران است که بموجب آن آقای ع.الف. به اتهام نقض حقوق صاحب علامت تجاری(خواهان) محکوم شده‌است، بنابراین دعوی توجهی به خوانده ندارد. مستنداً به بند ۴ ماده ۸۴ و ۸۹ از قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران - احمدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

شرکت م. با وکالت آقایان ج. به طرفیت شرکت ش. نسبت به دادنامه شماره ۶۸۶- ۱۳۹۱/۷/۳۰ شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است. بر اساس دادنامه موصوف، در خصوص دعوی شرکت تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم به استناد دادنامه کیفری شماره ۵۴- ۱۳۹۰/۱/۲۷ صادره از شعبه ۱۰۴۳ دادگاه عمومی جزایی تهران با این استدلال که به موجب دادنامه مورد استناد، آقای ع.الف. به اتهام نقض حقوق صاحب علامت تجاری محکوم شده، بنابراین دعوی توجهی به خوانده ندارد. قرار رد دعوی صادر شده‌است. اینک با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لایحه اعتراضیه وکلای تجدیدنظرخواه، به عقیده این دادگاه دادنامه معترضٌ‌عنه مخدوش بوده و قابل تأیید نمی‌باشد. زیرا تجدیدنظرخوانده به عنوان مدیرعامل و تصمیم گیرنده و نماینده قانونی شرکت ش. به اتهام نقض حقوق صاحب علامت تجاری محکومیت کیفری حاصل نموده، بدیهی است که شرکت(شخص حقوقی) فاقد مسئولیت کیفری است؛ لیکن دارای مسئولیت مدنی است. در نتیجه جبران ضرر و زیان ناشی از جرم بر عهده شرکت است نه مدیرعامل آن. بنابه‌مراتب مذکور، به تجویز ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن پذیرش اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته که در مخالفت با موازین قانونی صادر شده نقض، پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی ارسال می‌گردد. این رأی قطعی است.

رییس و مستشار شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

دوبحری - نورزاد