تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۱/۲۵
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۳۵۱

پیام: ماترک به مجموع اموال منقول و غیرمنقول باقی مانده از میت گفته می‌شود که تقسیم آنها همزمان باید مورد مطالبه قرار گیرد و اگر دادخواست تقسیم ترکه صرفاً درخصوص بخشی از ترکه ارائه گردد، با قرار رد دعوی مواجه می‌شود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست پ.و. با وکالت م.ح. به طرفیت خواندگان ۱- ع.ب. و... با وکالت ت.م. به خواسته تقسیم ماترک مرحوم پ.و. که عبارت هستند از شش‌دانگ دو دستگاه آپارتمان به پلاکهای ثبتی... و... بخش ۲ تهران و در صورت عدم قابلیت تقسیم، فروش آن و تقسیم ثمن حاصل از فروش بین ورثه و مطالبه خسارات دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی؛ دادگاه باتوجه به محتویات پرونده و مدارک استنادی خواهان و نیز استعلام بعمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک، مالکیت مورث طرفین پرونده بر ملک موضوع دادخواست و اینکه خواهان و خواندگان ورثه انحصاری متوفی(پ.و.) می‌باشند، محرز است و با توجه به اینکه حسب نظریه کارشناسی، ملک‌های موضوع دادخواست، قابل تقسیم نمی‌باشند. لذا دعوای خواهان را محرز دانسته و به استناد مواد ۳۰۰ و ۳۱۷ قانون امور حسبی حکم بر فروش آپارتمان‌های موضوع دادخواست از طریق مزایده و تقسیم وجه ناشی از آن بین ورثه به مقدار سهم‌الارث صادر می‌گردد و خواندگان به میزان سهم‌الارث به پرداخت خسارات دادرسی در حق خواهان محکوم می‌گردند. رأی صادره حضوری، ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران - میریان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم ع.ب. به طرفیت خانم پ.و. با وکالت خانم م.ح. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۷۴۸ مورخ ۱۳۹۳/۸/۴ صادره از شعبه محترم دوم دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن راجع به دعوای تجدیدنظرخوانده به خواسته تقسیم ماترک مرحوم پ.و. حکم بر فروش دو دستگاه آپارتمان تعرفه شده و تقسیم وجوه حاصله به نسبت سهم‌الارث وراث صادر شده مآلاً وارد و دادنامه تجدیدنظرخواسته مقتضی نقض است؛ چه اینکه اولاً: ماترک مورث طرفین و سایر افراد مذکور در دادنامه، علاوه بر دو دستگاه آپارتمان موضوع حکم، املاک دیگری نیز بوده که از ناحیه تجدیدنظرخوانده به عنوان ماترک معرفی نشده و تقاضای تقسیم آنها به‌عمل نیامده‌است و از لوایح تقدیمی وی و اظهارات وکیل تجدیدنظرخوانده در دادگاه بدوی نیز استنباط نمی‌شود که تقاضای تقسیم آنها را نیز مطرح کرده باشد. خاصه اینکه به نظر کارشناس منتخب دادگاه بدوی نیز که صرفاً دو باب آپارتمان از ماترک نامبرده را مورد کارشناسی قرار داده، معترض نگردیده است. فلذا و با التفات به اینکه ماترک به مجموع اموال منقول و غیرمنقول باقی مانده از میت گفته می‌شود که تقسیم آنها معاً بایستی مورد مطالبه قرار گیرد، که بدین ترتیب عمل نشده‌است، مستنداً به مواد ۲ و ۳۴۸ و بندهای ج و ه- و ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و ۳۱۶ و ۳۱۷ و ۳۱۸ و ۳۱۹ از قانون امور حسبی و ۸۶۸ از قانون مدنی، ضمن نقض رأی موصوفٌ‌عنه، قرار رد دعوای تجدیدنظرخوانده را صادر و اعلام می‌دارد. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

قیصری - حاجی حسنی