تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۰۸/۱۴
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۹۸۴

پیام: بردن مال غیر از طریق جعل امضا و صدور چک مسروقه، مصداق بزه کلاهبرداری است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ع. دایر بر کلاهبرداری از طریق خرج کردن چک سرقتی و جعل به مبلغ ۴۴۰/۸۶۱/۴۴ ریال موضوع شکایت آقای ص.؛ با عنایت به شکایت شاکی خصوصی، استعلام از بانک محال علیه، اظهارات صاحب حساب، عدم دسترسی به متهم، تحقیقات انجام شده، صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره که به تأیید نماینده محترم دادستان نیز رسیده است و با توجه به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده دادگاه بزهکاری متهم موصوف را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری نامبرده را به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ ۴۴۰/۸۶۱/۴۴ ریال بابت جزای نقدی در حق دولت و پرداخت همین مبلغ به شاکی به عنوان رد مال محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل واخواهی در این شعبه می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۰۱۰ دادگاه عمومی جزایی تهران - دهقان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

نظر به این که آقای ع. طبق دادنامه های قطعی شماره ۱. ۹۳۰۳۶۱ مورخه ۲۸/۰۳/۹۳ صادره از این دادگاه (شعبه ۴۲) ۲. ۹۹ مورخه ۲۸/۰۱/۹۳ صادره از شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ترتیب در رابطه با اتهام کلاهبرداری از طریق خرج کردن چک های سرقتی و جعل آن ها به مبلغ ۴۴۰/۸۶۱/۴۴ ریال موضوع شکایت آقای ص. به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ معادل وجه مأخوذه به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت و رد مال به شاکی و نیز در دادنامه صادره از شعبه ۲۱ محاکم تجدیدنظر استان تهران به تحمل ده سال حبس و رد مال در حق شکات مطابق دادنامه های موجود در پرونده و پرداخت جزای نقدی و رد مال محکوم گردیده است، لذا به استناد ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری که محکوم علیه تقاضای اعمال ماده قانونی را نموده کلیه دادنامه های موصوف نقض و محکوم علیه به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و با توجه به سوابق متعدد در کلاهبرداری و لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۶۰۸- ۲۷/۰۶/۷۵ به تحمل هفت سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و رد مال در حق شکات و پرداخت معادل مجموع اموال مأخوذه به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می‌شود. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۴۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

راثی نصیری - اسماعیل نژاد