تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۰۸/۱۴
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۸۷۸

پیام: تخلف از ایفای تعهدات قراردادی، مصداق بزه کلاهبرداری نیست.

رأی دادگاه بدوی

نسبت به کیفرخواست صادره علیه آقای ع. مبنی بر کلاهبرداری موضوع شکایت خانم ف.، به این بیان که: شاکیه مدعی است متهم مبادرت به کلاهبرداری از او به مبلغ پانزده میلیون تومان نموده تا یک واحد آپارتمان برای او احداث نماید. متهم در دفاع از خود اظهار می دارد: درست است من گرفتم و اقدامات مقدماتی مربوط به شهرداری را انجام دادم لیکن در مرحله دوم که حدود چهار ماه بود از پرداخت قسط دوم امتناع کردند و من نیز نتوانستم بسازم که دفاعیات وی با ملاحظه اصل قرارداد مورد تأیید است و وقوع بزهی محرز نشده و حسب اصل ۳۷ قانون اساسی حکم به برائت وی صادر می‌گردد. رأی حضوری ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۱۴۶ دادگاه عمومی جزایی تهران - قراباغی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده خانم ف. از دادنامه شماره ۰۰۴۴۴ مورخ ۱۰/۰۶/۹۳ شعبه ۱۱۴۶ دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است. به موجب دادنامه موصوف آقای ع. از اتهام کلاهبرداری موضوع شکایت تجدیدنظرخواه برائت تحصیل کرده است. دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده و قرارداد فی مابین و اظهارات طرفین در جلسه دادرسی بدوی (برگ ۷۸) در این مرحله ایراد و اعتراض موثر و مدللی که موجب نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم کند مطرح نشده است، درخواست تجدیدنظر با شقوق مندرج در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق ندارد، لذا با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد بند الف ماده ۲۵۷ قانون مرقوم تأیید و استوار می‌شود. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

اهوارکی - رمضانی