تخلف از ایفای تعهدات قراردادی

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/14
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تخلف از ایفای تعهدات قراردادی، مصداق بزه کلاهبرداری نیست.

رای دادگاه بدوی

نسبت به کیفرخواست صادره علیه آقای ع. مبنی بر کلاهبرداری موضوع شکایت خانم ف.، به این بیان که: شاکیه مدعی است متهم مبادرت به کلاهبرداری از او به مبلغ پانزده میلیون تومان نموده تا یک واحد آپارتمان برای او احداث نماید. متهم در دفاع از خود اظهار می دارد: درست است من گرفتم و اقدامات مقدماتی مربوط به شهرداری را انجام دادم لیکن در مرحله دوم که حدود چهار ماه بود از پرداخت قسط دوم امتناع کردند و من نیز نتوانستم بسازم که دفاعیات وی با ملاحظه اصل قرارداد مورد تایید است و وقوع بزهی محرز نشده و حسب اصل 37 قانون اساسی حکم به برائت وی صادر می‌گردد. رای حضوری ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - قراباغی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده خانم ف. از دادنامه شماره --- مورخ 10/06/93 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است. به موجب دادنامه موصوف آقای ع. از اتهام کلاهبرداری موضوع شکایت تجدیدنظرخواه برائت تحصیل کرده است. دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده و قرارداد فی مابین و اظهارات طرفین در جلسه دادرسی بدوی (برگ 78 ) در این مرحله ایراد و اعتراض موثر و مدللی که موجب نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم کند مطرح نشده است، درخواست تجدیدنظر با شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق ندارد، لذا با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد بند الف ماده 257 قانون مرقوم تایید و استوار می‌شود. این رای قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

اهوارکی - رمضانی

منبع
برچسب‌ها