شماره ۷۷۱۶/۷۸/۱ تاریخ ۸/۸/۱۳۷۸
حضرت آیت‌الله جنتی
دبیرمحترم شورای نگهبان
با سلام
عطف به شماره ۵۵۱۵/۲۱/۷۸-۲/۸/۱۳۷۸ با توجه به قسمت دوم پاسخ شورای محترم نگهبان این سئوال پیش می‌آید آیا تشکیلات جدید التاسیس به عنوان تشکیلات وابسته به هیئت دولت است و یا تشکیلاتی است که به عنوان وزارت دادگستری ایجاد می‌شود در صورت دوم چون مشمول اصل ۱۵۸ قانون اساسی خواهد بود دولت نمی‌تواند وزارتی جداگانه با تشکیلاتی جدید برخلاف آنچه که در قانون اساسی آمده است ایجاد نماید خواهشمند است پس از بررسی مجدد نظریه توضیحی شورای محترم نگهبان را اعلام فرمائید.
سید محمود هاشمی شاهرودی - رئیس قوه قضائیه
شماره ۷۸/۲۱/۵۶۱۰ تاریخ ۱۳۷۸/۸/۳
حضرت آیت‌الله هاشمی شاهرودی
ریاست محترم قوه قضائیه
باسلام
عطف به نامه‌های شماره ۷۷۱۶/۷۸/۱ مورخ ۸/۸/۱۳۷۸ و شماره ۶۷۸۸/۷۸/۱ مورخ ۱۳/۷/۱۳۷۸ و پیرو نامه شماره ۵۵۱۵/۲۱/۷۸ مورخ ۲/۸/۱۳۷۸:
موضوع در جلسه مورخ ۱۲/۸/۱۳۷۸ شورای نگهبان مطرح شد و نظر شورا به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
«آنچه مربوط به وظائف وزارتی وزیر دادگستری است که ارتباط با قوه قضائیه ندارد و نیز در مورد وظائفی که هیئت دولت به‌عهده وی واگذار کرده است مشمول اصل ۱۵۸ قانون اساسی نیست و تشکیلات آن باید به تصویب دولت برسد.»
دبیر شورای نگهبان - احمد جنتی