شماره ۶۷۸۸/۷۸/۱ تاریخ ۱۳/۷/۱۳۷۸
حضرت آیت‌الله جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان
باسلام و تحیات
چون طبق اصل ۱۵۷ قانون اساسی مقام معظم رهبری، رئیس قوه قضائیه را به منظور انجام مسئولیت‌های قوه قضائیه در کلیه امور قضائی و اداری و اجرایی تعیین می‌فرمایند و نظر به اینکه طبق بند ۱ اصل ۱۵۸ این قانون ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری از وظائف رئیس قوه قضائیه محسوب گردیده است.
و با عنایت به اصل ۱۶۰ قانون اساسی که در آن اصل از عنوان وزارت دادگستری ذکری به میان نیامده و تنها وزیر دادگستری را به‌عنوان مسئول کلیه مسائل مربوطه به روابط قوه قضائیه با قوای مجریه و مقننه معرفی نموده است در صورتی که وزیر محترم دادگستری بخواهد تشکیلاتی را برای وزارت ایجاد نماید.
آیا این تشکیلات و معاونت‌های مربوط به آن بایستی به نحوی که در اصل۱۵۸ آمده ایجاد شود و از اعتبارات اداری مالی قوه‌قضائیه استفاده نماید یا تشکیلات ایجاد شده جزء تشکیلات قوه‌مجریه محسوب گردیده و خارج از شمول اصل مذکور است و نیازی به تصویب و تایید رئیس قوه قضائیه ندارد؟
خواهشمند است با عنایت به اصل ۹۸ قانون اساسی نظر تفسیری شورای نگهبان را اعلام فرمائید.
سید محمود هاشمی شاهرودی - رئیس قوه قضائیه
شماره ۷۸/۲۱/۵۵۱۵ تاریخ ۱۳۷۸/۸/۲
حضرت آیت‌الله هاشمی شاهرودی
ریاست محترم قوه قضائیه
با سلام
عطف به نامه شماره ۶۷۸۸/۷۸/۱ مورخ ۱۳/۷/۱۳۷۸:
موضوع در جلسه مورخ ۲۹/۷/۱۳۷۸ شورای نگهبان مطرح شد و نظر تفسیری شورا به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
«آنچه مربوط به وظائف وزیر دادگستری مذکور در اصل ۱۶۰ قانون اساسی است مشمول اصل ۱۵۸ قانون اساسی خواهد بود. این تشکیلات باید به تصویب رئیس قوه قضائیه برسد و اعتبارات آن باید از طرف قوه قضائیه تامین شود.
آنچه مربوط به وظائف وزارتی وزیر دادگستری و نیز وظائفی است که هیئت دولت به‌عهده وی واگذار کرده مشمول اصل ۱۵۸ قانون اساسی نیست و تشکیلات آن باید به تصویب دولت برسد.»
دبیر شورای نگهبان - احمد جنتی