رای شماره 80 مورخ 1381/02/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 44/79

شاکی: احمد خدابنده‌اویلی

موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6 و 20 دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: یکشنبه 29 اردیبهشت 1381

شماره دادنامه: 80

مقدمه: الف) شعبه 6 در رسیدگی به پرونده کلاسه 75/991 موضوع شکایت آقای جهانفر وازی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی نوشهر به خواسته فسخ رای هیات حل اختلاف به شرح دادنامه شماره 899 مورخ 1376/08/22 رای به نقض رای معترض‌عنه صادر نموده است.ب) شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 75/955 موضوع شکایت آقای احمد خدابنده‌اویلی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی نوشهر به خواسته اعتراض به رای مورخ 1375/03/27 به شرح دادنامه شماره 1853 مورخ 1376/10/27 رای به رد شکایت صادر نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه آراء فوق‌الذکر با توجه به مدارک و اسناد و شرایط خاص هر پرونده صادر شده است و تفاوت مدلول آنها معلول استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار نیست. بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مذکور در ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری به شمار نمی‌رود و موجبی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده مذکور در هیات عمومی دیوان وجود ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع