رای شماره 79 مورخ 1381/02/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 373/79

شاکی: رئیس دادگاه انقلاب اسلامی ماهشهر

موضوع: ابطال موادی از آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 22/10/1377 ستاد مبارزه با مواد مخدر

تاریخ رای: یکشنبه 29 اردیبهشت 1381

شماره دادنامه: 79

مقدمه: شاکی طی شکایت‌نامه تقدیمی اعلام داشته است، ماده34 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به ستاد مبارزه با مواد مخدر اجازه داده است که براساس ضرورت به تهیه آیین‌نامه‌های اجرایی مورد نیاز اقدام نماید در حالی که آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبازره با مواد مخدر در مقام قانونگذاری است و ماده 2، ‌ماده 5، ماده 9 و ماده 10 ماده 1- در مورد متهمین دستگیر شده یا متهمین متواری در صورتی که دادگاه احراز نماید متهم به منظور فرار از اجرای قانون و پرداخت جرائم متعلقه، اموال منقول و غیرمنقول خود را به هر نحوی به دیگران منجمله همسران و فرزندان خود منتقل نموده است در اجرای ماده 28 آیین‌نامه دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب، دستور توقیف اموال مذکور را صادر و عندالاقتضاء براساس ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، حکم به ابطال نقل و انتقالات صوری صادر خواهد نمود، ماده 25 و تبصره‌های آن ماده 25- در فرض عدم تایید حکم اعدام و نقض رای صادره، پرونده به دادگاه صادر کننده حکم اعاده تا در صورت تبعیت از رای مرجع عالی یا تجدیدنظر دادرسی و رسیدگی مجدد، حکم مقتضی به جز اعدام صادر نماید.تبصره 1: چنانچه دادگاه صادر کننده حکم به عقیده خود باقی باشد پرونده را با نظر مستدل جهت ارجاع به شعبه دیگر نزد ریاست شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارسال می‌نماید. (در صورت عدم استقرار شعبه همعرض درحوزه قضایی، پرونده به نزدیکترین دادگاه محل ارجاع می‌شود) دادگاه مرجوع‌الیه می‌تواند حکم مقتضی غیر اعدام صادر نماید و چنانچه به رای منقوض اصرار ورزد و عقیده بر اعدام داشته باشد پرونده را بدون انشاء‌ رای مستدلاً به دادستانی کل کشور عودت می‌دهد هر یک از دو مقام مندرج در ماده 32 قانون در صورت قبول استدلال دادگاه ثانوی، ضمن تایید نظر، پرونده را جهت انشاء رای به دادگاه عودت می‌دهند در غیر این صورت راساً نسبت به انشاء حکم اقدام یا به شعبه خاص جهت رسیدگی و صدور حکم ارسال می‌نمایند.تبصره 2: نسبت به احکام غیر اعدام نیز به ترتیب تبصره یک عمل می‌شود.تبصره 3: در صورتی که هر یک از دو مقام مذکور در ماده 32 عقیده به رفع نقض از پرونده داشته باشند موارد نقض را صریحاً اعلام و دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده نسبت به رفع نقض اقدام و پرونده را عودت دهند. تبصره 2 ماده 26 «تبصره 2- در چنین مواردی که پرونده به دادستانی کل کشور ارسال می‌شود، اجرای حکم شلاق تا تعیین تکلیف نهایی متوقف خواهد شد.» ماده 27 «چنانچه بر اثر سهو قلم از قبیل ذکر مشخصات دقیق محکوم‌علیه، دادگاه مرتکب اشتباهی گردد که به اساس حکم خللی وارد نسازد می‌تواند مبادرت به تصحیح حکم نماید. حکم تصحیح شده در دادنامه اصلاحی به محکوم علیه ابلاغ خواهد شد.» ماده 28 «چنانچه فعل ارتکابی از ناحیه محکوم‌علیه بر فرض ثبوت، جرم نباشد و یا مشمول عفو عمومی شده باشد یا به جهتی دیگر از جهات قانونی، قابل تعقیب نبوده و یا فاقد دلیل باشد رای صادره توسط مرجع عالی، نقض بلا‌ارجاع می‌گردد در این صورت به طرق مقتضی، مراتب فوراً به دادگاه اعلام،‌ تا نسبت به آزادی بلاقید محکوم اقدام نماید.»ماده 29 «در اجرای ماده 33 قانون کمیته‌های تخصصی تحت عناوین آموزش عمومی، پیشگیری و درمان و بازپروری، تبلیغات و مقابله با عرضه و… توسط دبیرخانه ستاد ایجاد خواهد گردید. ترکیب اعضاء و شرح وظایف کمیته‌ها با توجه به اختیارات قانونی آن توسط دبیر ستاد مشخص و به تصویب ستاد می‌رسد» ماده 30 «با توجه به مفاد ماده 37 قانون اگر مجازات جرمی متضمن حبس با اعدام باشد با رعایت ماده 130و130 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری قرار بازداشت موقت صادر می‌گردد» ماده 31 و تبصره آن «در اجرای قسمت ذیل ماده 38 قانون، چنانچه رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، شخصاً‌ یا بر حسب تقاضای محکمه،‌ محکوم‌علیه را مستحق عفو تشخیص دهند، ‌اجرای حکم تا اظهار نظر کمیسیون عفو قوه قضاییه و قبول یا رد پیشنهاد عفو از طرف مقام معظم رهبری، متوقف خواهد شد. در این موارد دادگاه پرونده را از طریق هیات عفو سریعاً به کمیسیون عفو قوه قضاییه ارسال می‌نماید.تبصره: نحوه اجرای تبصره ماده 38 قانون نسبت به محکومی اعدام و حبس ابد همان است که در صدر ماده فوق آمده است» دلالت بر وضع قانون دارد و مواد اشاره شده خارج از اختیارات ستاد مبارزه با مواد مخدر کل کشور است لذا تقاضای آن قسمت از مواد که جنبه قانونگذاری دارند را می‌نمایم.مدیر کل حقوقی امور قوانین و مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 6155 مورخ 1380/04/17 اعلام داشته‌اند:‌الف) به موجب تفسیر 4872 مجمع تشخیص مصلحت نظام و اینکه قانون مبارزه با مواد مخدر نیز از تصویب مرجع اخیر گذشته است این استنباط حاصل است که عبارت تمرکز کلیه عملیات اجرایی و قضایی و پیگیری مربوط به مواد مخدر موضوع ماده 33 ناظر به حوزه اختیارات قوه مجریه و قوه قضاییه در این زمینه است بر این اساس ماده 34 اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر من باب تمثیل ذکری از آیین‌نامه اجرایی به عمل آورد. و گرنه کلیه اختیارات مندرج در اصل 138 (آیین‌نامه اجرایی) ‌و ذیل اصل 138 (آیین‌نامه مستقل) و اصل 87 (آیین‌نامه سازمان دهنده) با درج عبارت تمرکز کلیه عملیات اجرایی و قضایی در ماده 33 قانون به این ستاد تفویض گردیده است.ب) ماده 2 و 5 و 9 مورد شکایت قبلاً به موجب رای شماره 171 مورخ 16/5/79 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است مندرجات ماده 10 با توجه به مستندات مذکور در این ماده از وجهه حقوقی برخوردار است مندرجات ماده 25 از جمع بین ماده 32 قانون مبارزه با مواد مخدر و مقررات عمومی به دست آمده است و از این حیث نقض مقررات مملکتی در آن حاصل نگردیده است مواد 27 و 28 نیز مستخرج از قوانین عمومی در خصوص مورد است. نظر به سکوت قانون مبارزه با مواد مخدر در این زمینه مواد مزبور لازمه جمع عرفی این قانون و قوانین است ستاد قانون مبارزه با مواد مخدر اختیار وضع آیین‌نامه سازمان دهنده را دارد واژه اجراء ‌در ماده 33 و 34 قانون لفظ عام محسوب و مراد از آن انتقال حوزه اختیارات قوه مجریه در زمینه مواد مخدر به ستاد بوده است. ماده 31 مورد شکایت نیز منطبق با موازین حقوقی و غیر مغایر با مقررات عمومی است.ج) اختیار تفویض شده به ستاد مبارزه با مواد مخدر در ماده 33 اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر (تمرکز کلیه عملیات اجرایی و قضایی و اقدامات پیشگیری و تبلیغ علیه مواد مخدر در ستاد) عام محسوب می‌گردد و علیهذا تقاضای ابطال آن به استدلال یا استناد مقررات عمومی خلاف شرع است عنایت دارند مجمع تشخیص مصلحت نظام صرفاً حق وضع مقرره در عناوین ثانویه را دارد علیهذا خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به رد دعوی شاکی اقدام شایسته مبذول گردد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

حکم مقرر در ماده 34 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام منحصراً متضمن تفویض اختیار وضع و تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی مورد نیاز به ستاد مبارزه با مواد مخدر به تناسب وظایف و مسئولیت‌های آن ستاد به شرح مقرر در ماده 33 قانون مذکور است که فی‌نفسه مفید جواز وضع قواعد آمره در مسائل مربوط به آیین دادرسی کیفری و تعیین تکلیف قوه قضاییه در انجام وظایف و مسئولیت‌های قانونی محوله نیست بنابراین مفاد ماده 10 و ماده 25 و تبصره‌های آن و تبصره 2 ماده 26 و مواد 27، 28،30 و همچنین ماده 31 و تبصره آن از آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1377/10/22 ستاد مبارزه با مواد مخدر که متضمن وضع قواعد آمره در باب مراجع قضایی در نحوه رسیدگی به جرائم مقرر در قانون فوق‌الذکر و صدور حکم قطعی و توقیف و تعلیق اجرای احکام قطعی صادره و سایر متفرعات مربوط به آن و در واقع و نفس‌الامر از مقوله قانونگذاری در امور و مسائل مذکور است خارج از حدود اختیارات ستاد مزبور در وضع آیین‌نامه اجرایی مورد نظر مقنن تشخیص داده می‌شود و مقررات فوق‌الاشعار مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.ب) ماده 19 آیین‌نامه مزبور مبنی بر ایجاد کمیته‌های تخصصی تحت عناوین آموزش عمومی، ‌پیشگیری و درمان و بازپروری، تبلیغات و مقابله با عرضه و از جهت اینکه حاوی قاعده آمره خاصی نیست، مغایرتی با قانون ندارد. ج) در مورد اعتراض به مواد 2 و 5 و 9 قبلاً رسیدگی به عمل آمده و به شرح دادنامه 171 مورخ 1379/05/16 هیات عمومی دیوان ابطال گردیده است. لذا موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در این خصوص وجود ندارد و اعتراض نسبت به مواد مذکور مشمول مدلول دادنامه فوق‌الاشعار است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع