مطالبه خسارت از خسارت

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/03/17
شماره دادنامه قطعی: 9309970220600265

پیام: خسارت تأخیر تأدیه از خسارت عدم انجام تعهد (خسارت از خسارت) قابل مطالبه نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ص.ش. با وکالت آقای الف.ش. و خانم ش.ب. به طرفیت آقای الف.الف. به خواسته مطالبه مبلغ 000/000/243 ریال خسارت ناشی از تأخیر در تحویل و مبلغ 000/500/124 ریال خسارت ناشی از عدم انجام تعهد به انضمام خسارت تأخیر تأدیه تا زمان صدور دادنامه و اجرای آن با احتساب خسارات دادرسی با عنایت به مجموع محتویات پرونده و مستندات ابرازی نظر به اینکه طبق قرارداد مشارکت مورخ 10/2/89 خوانده متعهد به ساخت و تحویل سه واحد آپارتمان ظرف مدت 15 ماه از تاریخ اخذ پروانه ساختمانی به خواهان بوده که در صورت عدم تحویل به موقع می بایستی روزانه مبلغ پانصد هزار یال بابت هر واحد خسارت پرداخت نماید و در تاریخ 21/6/89 پروانه ساختمانی شماره 50074087 توسط شهرداری منطقه... تهران صادر و طبق ظهر قرارداد مشارکت موصوف در تاریخ 3/3/91 سه واحد آپارتمان متعلق به خواهان تحویل گردیده است و با توجه به اینکه طبق نظریه اولی و تکمیلی کارشناس به ترتیب مورخ 5/1/92 و 28/3/92 میزان مابه التفاوت موارد اجراشده و مصالحی که می بایستی طبق قرارداد در سه واحد آپارتمان متعلق به خواهان انجام گردد (خسارت عدم انجام تعهد) مبلغ 000/120 ریال تعیین و اعلام شده و خوانده علی رغم لوایح ثبت شده به شماره های 9200161 - 11/2/92 و 9200598- 19/4/92 اعتراض موثری نسبت به آن ها به عمل نیاورده است و دفاع وی نیز مبنی بر ضرورت طرح دعوی الزام به ایفای تعهد با توجه به اینکه تعهد موضوع قرارداد به صورت ناقص انجام گرفته و خواهان استحقاق مطالبه قلع وقمع مصالح به کاررفته را ندارد موثر در مقام نمی‌باشد، لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص داده با استناد به مواد 10، 219، 220 و 230 قانون مدنی و مواد 515، 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/000/243 ریال بابت خسارت ناشی از تأخیر در تحویل و مبلغ 000/000/120 ریال بابت خسارت عدم انجام تعهد به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و در خصوص مطالبه مازاد بر مبلغ 000/000/120 ریال با توجه به نظریه کارشناسی مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی و در خصوص مطالبه خسارت تأخیر تأدیه با عنایت به تعلق خسارت مذکور به دیون و عدم امکان مطالبه خسارت از خسارت با استناد به مفهوم و منطوق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 211 دادگاه عمومی حقوقی تهران - رضوی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.الف. به طرفیت آقای ص.ش. نسبت به دادنامه شماره 920365 مورخ 30/5/92 صادره از شعبه 211 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 000/000/243 ریال بابت خسارات ناشی از تأخیر در تحویل و مبلغ 000/000/120 ریال بابت خسارات عدم انجام تعهد به علاوه هزینه دادرسی و حق الوکاله در حق تجدیدنظر خوانده محکوم شده است دادگاه با توجه به محتویات پرونده تجدیدنظرخواهی را وارد نمی داند زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته بر اساس محتویات پرونده و نظریه کارشناسی که مصون از تعرض باقی مانده و برای دادگاه قابل متابعت است صادرشده و تجدیدنظرخواه اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب کند بیان ننموده است و ادعای وی دایر بر انتساب تأخیر در تحویل موضوع تعهد به تجدیدنظر خوانده متکی به ادله اثباتی نیست و همچنین اختیار الزام متعهد به انجام تعهد و یا مطالبه خسارت از وی با متعهد له است لذا مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

فارسیجانی - اقتصادی

محتوای مرتبط (1 مورد)

منبع

عناوین و برچسب‌ها