تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۱/۲۷
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۲۰۳۲

پیام: در دعوی الزام زوج به تهیه مسکن، بار اثبات تهیه مسکن به عنوان جزئی از نفقه، بر عهده زوج است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم م.ش. به طرفیت آقای م.ب. به خواسته الزام به تهیه مسکن، صرف‌نظر از اینکه خواهان جهت اثبات ادعای خود دلیلی ابراز و اقامه ننموده است، از آنجایی‌که دعوی مزبور غیرقابل استماع تشخیص داده می‌شود و عملاً الزام خوانده به تهیه مسکن صرف‌نظر از قابل استماع نبودن آن، میسور نیست، مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری، ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۲۳۸ دادگاه عمومی خانواده تهران - کلی وند

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم م.ش. از دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۰۰۸۰۱۲۱۳ مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۴ شعبه محترم ۲۳۸ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه به طرفیت همسرش تجدیدنظرخوانده آقای م.ب. به خواسته تهیه مسکن جداگانه در پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۰۲۰۰۸۰۰۵۱۵ حکم به رد دعوی تصدیر گردیده است، وارد است؛ چرا که استدلال دادگاه محترم مبنی بر اینکه دعوی قابل استماع نبوده خواهان دلیلی اقامه نکرده، مخدوش است. چرا که حسب مفاد مادتین ۱۱۰۶ و ۱۱۰۷ قانون مدنی ضمن تعریف نفقه مصادیق آن را مسکن ذکر نموده که در مانحن‌فیه بار اثبات تهیه مسکن به عهده زوج بوده که ادعای اینکه محل سکونت توسط خیری به نام زوجه خریداری شده، نمی‌تواند موثر در مقام باشد، هر چند تعداد کثیری از شهود و مطلعین مطلب مورد ادعای زوج را تأیید و تصدیق نموده‌اند. لذا با وارد دانستن اعتراض معترض، به استناد صدر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ در امور مدنی، ضمن نقض دادنامه معترضٌ‌عنه با توجه به اینکه تهیه مسکن مستقل از اجزاء نفقه بوده که تهیه و تدارک به استناد مادتین ۱۱۰۶ و ۱۱۰۷ قانون مدنی به عهده زوج بوده، لذا حکم به تهیه مسکن مستقل توسط تجدیدنظرخوانده (زوج) جهت سکونت مشترک صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره مطابق ماده ۳۶۵ از همان قانون قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

سیفی - ارژنگی