تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۱/۲۷
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۲۰۲۴

پیام: کالایی که طی توافق طرفین توسط زوج تحت عنوان شیربها خریداری می‌گردد، عرفاً داخل در جهیزیه زوجه تلقی می‌شود و با نظر به ید امانی زوج نسبت به اجناس جهیزیه، درخواست استرداد آنها از جانب زوجه پذیرفته است.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی خانم م.م. فرزند م. به طرفیت آقای م.ش. فرزند ح. به خواسته الزام خوانده به استرداد جهیزیه به شرح لیست پیوستی به توضیح اینکه حسب اظهارات خواهان طبق صورت جهیزیه پیوستی که مصون از ایراد معترض خوانده قرار گرفته است، تقاضای صدور حکم به رد جهیزیه را دارم. خوانده ضمن حضور در جلسه رسیدگی در مقام دفاع اظهار داشته که غیر از چهارکالای اساسی که تحت عنوان شیربها در لیست جهیزیه ذکر گردیده است و توسط اینجانب خریداری شده، مابقی لیست جهیزیه را قبول داشته و حاضر به استرداد آن می‌باشد. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده از جمله ملاحظه لیست جهیزیه پیوستی که به امضاء خوانده رسیده و دلیلی بر رد آن یا تحویل اجناس جهیزیه اقامه و ابراز نشده‌است و نظر به اینکه اولاً: کالایی که طی توافق طرفین توسط زوج تحت عنوان شیربها خریداری می‌گردد، عرفاً داخل در جهیزیه زوجه تلقی می‌شود. ثانیاً: ید زوج براجناس جهیزیه زوجه امانی بوده و صرفاً حق استفاده از آن را در زندگی مشترک داشته و در صورت مطالبه مودع و رجوع از اذن باید جهیزیه را به مستودع در وضعیت موجود مسترد دارد. لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و با استناد به مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و۶۲۰ و ۶۳۵ و ۶۴۰ قانون مدنی و قاعده فقهی «الناس مسلطون علی اموالهم» حکم به الزام خوانده به رد عین اقلام جهیزیه به شرح لیست پیوستی صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر مرکز استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۲۵۰ دادگاه عمومی خانواده تهران - حسینی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م.ش. از دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۰۲۰۰۱۴۷۸ مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۸ شعبه محترم ۲۵۰ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخوانده خانم م.م. به طرفیت تجدیدنظرخواه بخواسته استرداد جهیزیه در پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۰۲۰۲۰۰۰۹۹۹ حکم به رد عین اقلام جهیزیه به شرح لیست پیوستی تصدیر گردیده است، وارد نمی‌باشد. رأی صادره مطابق با موازین شرعی و قانونی اصدار یافته، ایرادی از حیث شکلی و ماهوی بر آن وارد نیست. استدلال و استناد محکمه محترم بدوی صحیح بوده، از ناحیه تجدیدنظرخواه نیز ایراد و اعتراض موثر و مدللی که موجبات نقض یا گسیختن دادنامه معترضٌ‌عنه را در نظر دادگاه فراهم سازد، بعمل نیامده است. بنا به مراتب مذکور دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ ضمن رد اعتراض معترض، دادنامه معترضٌ‌عنه را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره مطابق ماده ۳۶۵ از همان قانون قطعی است.

رییس و مستشار شعبه ۲دادگاه تجدیدنظر استان تهران

سیفی - ارژنگی