رابطه حق ملاقات طفل با خروج وی از کشور

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که حکم ملاقات هفتگی برای یکی از والدین در نظر گرفته شده، خروج طفل از کشور منافی حق ملاقات مذکور بوده و وی می‌تواند از دادگاه دستور ممنوع الخروجی طفل مذکور را درخواست کند.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم ن.م. به طرفیت آقای ش.ک. به خواسته ممانعت از خروج فرزند دختر 7 ساله مشترک به نام ب.ک. از کشور، با عنایت به اینکه بر اساس دادنامه شماره --- - 1393/08/27 این شعبه حکم ملاقات هفتگی برای خواهان در نظر گرفته شده و خروج طفل از کشور منافی حق ملاقات مذکور خواهد بود و نظر به اینکه صغیر را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری طفل به او واگذار شده‌ است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر به ضرورت و با رعایت مصلحت طفل با اخذ تضمین مناسب؛ لذا دادگاه دعوی مطروحه از جانب خواهان را وارد تشخیص داده و به استناد ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب سال 91 دستور ممنوع‌الخروجی طفل مذکور را صادر می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی خانواده تهران - دهقانی نیا

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ش.ک. از دادنامه شماره --- مورخ 1393/09/04 شعبه محترم --- دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخوانده خانم ن.م. به طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسته ممانعت از خروج فرزند مشترک 7 ساله به نام ب.ک. در پرونده کلاسه --- حکم به ممنوع‌الخروجی طفل تصدیر گردیده است، وارد نمی‌باشد. رای صادره مطابق با موازین شرعی و قانونی اصدار یافته، ایرادی از حیث شکلی و ماهوی بر آن وارد نیست. استدلال و استناد محکمه محترم بدوی صحیح بوده از ناحیه تجدیدنظرخواه نیز ایراد و اعتراض موثر و مدللی که موجبات نقض یا گسیختن دادنامه معترضٌ‌عنه را در نظر دادگاه فراهم سازد، به عمل نیامده است. بنا به مراتب مذکور دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/01/21 ضمن رد اعتراض معترض، دادنامه معترضٌ‌عنه را تایید و استوار می‌نماید. رای صادره مطابق ماده 365 از همان قانون قطعی است.

رییس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

سیفی - ارژنگی

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

برچسب‌ها