عدم تمکین به علت سابقه شرب خمر زوج

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: سابقه قبلی زوج در شرب خمر، در صورتی که پس از محکومیت وی در این خصوص زندگی مشترک ادامه یافته باشد، عذر موجهی برای عدم تمکین زوجه نیست.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای م.س. فرزند الف. به طرفیت خانم پ.الف. فرزند ی. به خواسته تمکین و بازگشت خوانده به منزل خواهان نظر به اینکه رابطه زوجیت دائم فیما بین متداعیین با توجه به تصاویر مصدق سند نکاحیه به شماره ترتیب 1204 مورخه 1388/12/13 دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره... حوزه ثبت محرز می‌باشد و خوانده در قبال دعوی یاد شده ایراد و دفاع موثری به عمل نیاورده، دادگاه دعوی خواهان را موجه تشخیص و مستندا به مواد 1102 و 1114 قانون مدنی، خوانده را به تمکین زوجیت از خواهان و بازگشت به منزل وی محکوم می‌نماید. رای صادره غیابی می‌باشد و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در همین شعبه و پس از آن ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی خانواده اسلامشهر - شریفی رای دادگاه در خصوص واخواهی خانم پ.الف. به طرفیت آقای م.س. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/05/02 صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی (خانواده) اسلامشهر دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات واخواه و هم چنین اعترافات صریح واخوانده که حکایت از محکومیت کیفری نام برده به جرم مشروب‌خواری دارد، دادگاه به لحاظ احتمال خوف ضرر بدنی و معیشتی برای واخواه با قبول واخواهی مستندا به مواد 305 و 306 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه معترضٌ‌عنه را فسخ و حکم به بطلان دعوی خواهان (واخوانده) صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی خانواده اسلامشهر - شریفی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.م. به طرفیت خانم پ.الف. نسبت به دادنامه شماره --- - 1393/07/30 صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی (خانواده) تهران که به موجب دعوی زوج به خواسته الزام به تمکین زوجه را به استناد اینکه زوج سابقه شرب خمر دارد، حکم بر رد صادر نموده، اعتراض وارد است. زیرا سابقه قبلی زوج در جهت شرب خمر مخصوصا زندگی مشترک زوجین پس از شرب خمر و محکومیت ادامه داشته از موجبات عدم تمکین زوجه نبوده و هیچ دلیلی در جهت خوف جانی و بدنی زوجه ارائه نگردیده، لذا مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض دادنامه معترضٌ‌عنه و با عنایت به اینکه به محض وقوع نکاح وظایف زوجین نسبت به یکدیگر برقرار می‌گردد و احد از وظایف زوجه تمکین از زوج و سکونت در محل سکونت زوج است (مگر خلاف آن شرط شده باشد)، مستندا به مواد 1102 و 1114 قانون مدنی، حکم بر الزام زوجه به تمکین از زوج و بازگشت به منزل وی صادر می‌گردد. این رای قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

فرهبد - نجفی رسا

منبع
برچسب‌ها