تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۲/۰۳
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۲۱۴۹

پیام: اماره فراش زمانی معتبر است که خلاف آن ثابت نشده باشد و اثبات خلاف آن با نظریه پزشکی قانونی مبتنی بر نتیجه آزمایش DNA ممکن است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خواهان‌ها خانم‌ها ۱- ف. ۲- س. ۳- ه. ۴- ل. ۵- آقای ر. ۶- س. همگی نام خانوادگی م. به طرفیت آقای الف.ج. و اداره ثبت احوال شهریار به خواسته ابطال شناسنامه و نفی نسب طفل صغیر اختصاراًً بدین توضیح که وکیل خواهان‌ها اظهار می‌دارد: خوانده اول اقای الف.ج. همسر سابق متوفی خانم ج.م. خواهر موکلین که هم‌اکنون به علت تصادف ۱۳۹۳/۱/۳۱ فوت نموده در شناسنامه متوفی اسم الف.ج. طفل ۱۲ ساله درج گردیده است در‌ صورتی‌ که به استناد دادنامه شماره ۱۵۳۲ مورخ ۱۳۸۱/۵/۲۷ شعبه ۱۷۲۰ دادگاه خانواده تهران و شعبه ۲۵۰ جدید به‌ صورت توافقی جدا شده‌اند و طلاق‌نامه در دفترخانه... تهران ثبت شده... در واقع اصل طلاق نامبرده به دلیل عدم بارداری بوده است دادگاه پس از تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ اخطاریه ملاحظه می‌نماید خوانده اول حضور ندارد، دفاعی ارائه ننموده است، خوانده ردیف دوم اداره ثبت احوال در لایحه ارسالی اظهار می‌دارد: بر اساس گواهی ولادت بیمارستان و اعلام شخص خانم ج.م. به عنوان مادر طفل تنظیم و شناسنامه صادر شده است و با عنایت به اینکه بین تاریخ ثبت طلاق و تاریخ ولادت الف.ج. ۷ ماه و ۱۰ روز فاصله است و با عنایت به ماده ۱۱۵۸ و ۱۱۵۹ قانون مدنی طفل قبل از ۱۰ ماه از تاریخ انحلال نکاح در نتیجه طفل ملحق به زوجین است... دادگاه به منظور احراز اظهارات خواهان مبادرت به استعلام از دفترخانه... طلاق و صدور قرار کارشناسی پزشکی قانونی می‌نماید که در پاسخ واصل شده از دفترخانه اشعاره گردیده است طلاق شماره... مورخ ۱۳۸۱/۵/۲۷ به نام بانو ج.م. و زوج آقای الف.ج. رجوع زوجه به مابذل مکتوبی مشاهده نمی‌شود و طلاق کماکان به قوت خود باقی است و در نظریه پزشکی قانونی به شماره... مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۴ اشعار گردیده وجود رابطه نسبی بین خواهرزاده (الف.) با خاله‌ها و دائی معرفی‌شده (خواهان‌ها) را با انجام آزمایش DNA منتفی اعلام نموده است دادگاه با مداقه در قانون مدنی ملاحظه می‌نماید اماره فراش و الحاق نسب فرزند قبل از ۱۰ ماه از تاریخ انحلال نکاح برابر مواد ۱۳۲۲ و ۱۱۵۸ و ۱۱۵۹ قانون مدنی زمانی معتبر است که خلاف آن ثابت نشده باشد چنانچه ماده ۱۳۲۳ می‌گوید امارات قانونی در کلیه دعاوی اگرچه از دعاویی باشد که به شهادت شهود قابل اثبات باشد، نسب معتبر است مگر این‌که دلیل بر خلاف آن موجود باشد با عنایت با اینکه قانون مدنی طرق نفی ولد و اثبات خلاف اماره فراش را محدود نکرده است نفی ولد با ادله دیگر نیز ممکن است و نظر به اینکه حسب نظریه کارشناسی پزشکی قانونی انتساب طفل به خواهان را رد نموده است لذا دادگاه به لحاظ نظریه کارشناسی دادگاه علم به انتفاء نسب حاصل نموده و دادگاه دعوی خواهان‌ها را محمول بر صحت و ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد ۱۳۲۳ و ۱۲۵۷ قانون مدنی و مواد ۲۵۷ و ۲۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر نفی ولد فرزند صغیر به نام الف. از مرحومه خانم ج.م. و آقای الف.ج. صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره غیابی و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و ظرف ۲۰ روز پس از واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۲۳۷ دادگاه عمومی خانواده تهران - نورالهی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی اداره ثبت احوال شهریار با نمایندگی آقای س.ی. به طرفیت خانم‌ها ف.، س.، ه، ل.، آقای ر. شهرت همگی م. از دادنامه ۲۰۱۹ مورخه ۱۳۹۳/۹/۲۱ شعبه محترم ۲۳۷ دادگاه خانواده تهران که به‌ موجب آن حکم به عدم نسبیت بین الف.ج. و دائی و خاله‌های وی صادر گردیده است با توجه به نظریه پزشکی قانونی و دلایل ارائه شده توسط تجدیدنظرخواندگان اعتراض وارد نمی‌باشد زیرا رأی بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می‌باشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی‌اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده، لذا بنا به‌ مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ ضمن رد اعتراض معترض‌عنه را عیناً تائید می‌نماید، رأی دادگاه به‌ موجب ماده ۳۶۵ قانون فوق‌الذکر ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در دیوان‌ عالی کشور است.

رئیس و مستشار شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

فرهبد- نجفی‌‌رسا