مهلت فسخ قراردادهای مقید به زمان

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/03
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اگر اجرای قراردادی مقید به زمان باشد، پس از انقضای مدت قرارداد، دعوای فسخ آن شنیده نمی شود؛ زیرا موضوع قرارداد در زمان اقامه دعوا منتفی شده و اثر قانونی بر دعوای مذکور مترتب نیست.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ع.د. به طرفیت آقای الف.د. به خواسته تایید فسخ قرارداد مورخ 1392/05/27 به علت عدم انجام تعهد توسط خوانده مقوم به 51000000 ریال و مطالبه مبلغ 537940000 ریال بابت مبلغ پرداختی و سود ماهیانه ناشی از قرارداد تا اجرای حکم با احتساب خسارت تاخیر تادیه و خسارت دادرسی. نظر به اینکه تعهد خوانده به شرح قرارداد مصرح و مشخص است و حق فسخ برای طرفین پیش‌بینی نشده لذا دعوی خواهان وارد و ثابت نیست حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می‌گردد. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - ابراهیمی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.د. به طرفیت آقای الف.د. از دادنامه شماره --- - 930 مورخ 1393/07/26 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن حکم به بطلان دعوای تایید فسخ قرارداد مورخ 1392/05/27 صادر شده است با بررسی محتویات پرونده و قرارداد فوق‌الاشاره مدت قرارداد یک سال تمام از 1392/07/18 لغایت 1393/07/18 بوده است و در زمان صدور حکم 1393/07/26 مدت قرارداد به اتمام رسیده بوده است فلذا موضوع سالبه به انتفای موضوع بوده و اثر قانونی بر آن مترتب نمی‌باشد و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در این خصوص به استناد بند 7 ماده 84 و ماده 89 قانون فوق‌الذکر قرار رد دعوا صادر و اعلام می‌گردد در خصوص قسمت دیگر خواسته تجدیدنظرخواه مبنی بر مطالبه مبلغ 537940000 ریال بابت مبلغ پرداختی و سود ماهانه ناشی از قرارداد نظر به اینکه دادگاه بدوی ماهیتا حکمی نفیا یا اثباتا صادر ننموده است وفق ماده 349 قانون مذکور این دادگاه فقط آنچه را که در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته باشد رسیدگی می‌نماید فلذا با تکلیفی مواجه نمی‌باشد و به دادگاه محترم بدوی متذکر می‌شود رسیدگی ماهوی نموده و برابر قانون فصل خصومت نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

موسوی- شفیعی

منبع
برچسب‌ها