تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۲/۰۳
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۵۱۹

پیام: اگر اجرای قراردادی مقید به زمان باشد، پس از انقضای مدت قرارداد، دعوای فسخ آن شنیده نمی شود؛ زیرا موضوع قرارداد در زمان اقامه دعوا منتفی شده و اثر قانونی بر دعوای مذکور مترتب نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ع.د. به طرفیت آقای الف.د. به خواسته تأیید فسخ قرارداد مورخ ۱۳۹۲/۵/۲۷ به علت عدم انجام تعهد توسط خوانده مقوم به ۵۱۰۰۰۰۰۰ ریال و مطالبه مبلغ ۵۳۷۹۴۰۰۰۰ ریال بابت مبلغ پرداختی و سود ماهیانه ناشی از قرارداد تا اجرای حکم با احتساب خسارت تأخیر تأدیه و خسارت دادرسی. نظر به اینکه تعهد خوانده به شرح قرارداد مصرح و مشخص است و حق فسخ برای طرفین پیش‌بینی نشده لذا دعوی خواهان وارد و ثابت نیست حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می‌گردد. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۲۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران - ابراهیمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.د. به طرفیت آقای الف.د. از دادنامه شماره ۵۲۳- ۹۳۰ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۶ صادره از شعبه ۲۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن حکم به بطلان دعوای تأیید فسخ قرارداد مورخ ۱۳۹۲/۵/۲۷ صادر شده است با بررسی محتویات پرونده و قرارداد فوق‌الاشاره مدت قرارداد یک سال تمام از ۱۳۹۲/۷/۱۸ لغایت ۱۳۹۳/۷/۱۸ بوده است و در زمان صدور حکم ۱۳۹۳/۷/۲۶ مدت قرارداد به اتمام رسیده بوده است فلذا موضوع سالبه به انتفای موضوع بوده و اثر قانونی بر آن مترتب نمی‌باشد و به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در این خصوص به استناد بند ۷ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون فوق‌الذکر قرار رد دعوا صادر و اعلام می‌گردد در خصوص قسمت دیگر خواسته تجدیدنظرخواه مبنی بر مطالبه مبلغ ۵۳۷۹۴۰۰۰۰ ریال بابت مبلغ پرداختی و سود ماهانه ناشی از قرارداد نظر به اینکه دادگاه بدوی ماهیتاً حکمی نفیاً یا اثباتاً صادر ننموده است وفق ماده ۳۴۹ قانون مذکور این دادگاه فقط آنچه را که در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته باشد رسیدگی می‌نماید فلذا با تکلیفی مواجه نمی‌باشد و به دادگاه محترم بدوی متذکر می‌شود رسیدگی ماهوی نموده و برابر قانون فصل خصومت نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

موسوی- شفیعی