تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۲/۱۳
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۲۱۱۴

پیام: در تنظیم استشهادیه اعسار، باید محکوم‬ به و ممر درآمد متقاضی اعسار به صراحت قید شود؛ درغیراینصورت قرار رد دادخواست صادر می‌گردد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای ش.ص. به طرفیت خانم ش.ش به خواسته اعسار از پرداخت محکوم‌‬به موضوع دادنامه شماره همین دادگاه که طی آن خواهان به پرداخت ۲۰۰ عدد سکه بهار آزادی و خسارات دادرسی محکوم شده و اینک خواهان به شرح دادخواست تقاضای تقسیط آن را دارد. خوانده دادگاه با نگرش در اوراق پرونده از جمله مفاد استشهادیه تقدیمی مطلعین در راستای قانون اعسار بدین تبیان که گواهی نموده‌اند: خواهان قادر به پرداخت محکوم‬‌به به طور یک‬جا نمی‌باشد، افزون بر آن خوانده دفاع موثری ابراز نداشته و دلیلی بر ایسار و عدم اعسار خواهان اقامه نکرده است؛ در واقع حجم بالای مهریه غیر متعارف و فراتر از توان مالی شوهر در آغاز زندگی مشترک خود اماره‌ای بر علم و اطلاع زوجین و ارتکاز ذهنی آنان از ناتوانی در پرداخت یک‬جای دین می‌باشد. از این رو دادگاه نظر به آیه شریفه ۲۸۰ سوره بقره: {و ان کان ذو عسره فنظره الی میسره {ترجمه: و اگر بدهکار تنگدست باشد تا هنگام گشایش به او مهلت بدهید.}، توجهاً به اصل مندرج در ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ملاک ماده ۵۰۴ آن، به استناد مواد (۱- ۲۰- ۲۱- ۲۳- ۳۷) قانون اعسار و ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، و مواد ۲۷۷- ۶۵۲- ۱۰۸۳ قانون مدنی، نظر به تجویز تبصره ذیل ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی النهایه ناتوانی خواهان از پرداخت دفعی و نقدی محکوم‬به یاد شده را محرز دانسته، با صدور حکم اعسار و در نهایت با استناد به قاعده «المیسور لا یسقط بالمعسور» به شرح زیر این بدهی را در حق خواهان تقسیط می‌نماید: ۱۵ سکه پیش قسط و هر دو ماه و نیم یک سکه یا قیمت روز آن در اجرای احکام به زوجه تا استهلاک کامل محکوم‌‬به پرداخت نماید. چنانچه در وضعیت مالی خواهان اتفاقی افتاد که قادر به پرداخت بیشتری از دین شود، این رأی مانع توقیف سایر اموال نخواهد بود. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رییس شعبه۲۷۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران - وحدانی نیا

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ش.ص. و خانم ش.ش. به طرفیت همدیگر نسبت به دادنامه شماره ۱۸۱۴ صادره از شعبه ۲۷۵ دادگاه عمومی تهران که به‌ موجب آن حکم اعسار زوج از پرداخت محکوم ‬به مهریه به صورت نقد صادر شده است با توجه به محتویات پرونده ملاحظه می‌گردد استشهادیه طبق مقررات قانونی تنظیم نگردیده است چون به محکوم‬ به و ممر درآمد متقاضی اشاره و تصریح نشده است و حسب مفاد ماده ۲۳ قانون اعسار باید در استشهادیه به دو موضوع مذکور تصریح شود لذا مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه مذکور قرار رد دادخواست صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره قطعی است.

مستشاران شعبه ۶۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

علیخانی - نجفی رسا