تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۲/۱۳
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۱۴۷۷

رأی دادگاه بدوی

شرکت الف. با وکالت خانم م.الف. به طرفیت ط.پ. و... اداره تصفیه امور ورشکستگی دعوای صدور حکم ورشکستگی شرکت خواهان را اقامه نمود دادگاه اظهارات وکیل خواهان و وکیل خواندگان خانم ز.ب. را استماع نمود نظر به اینکه دعوا توجهی به خوانده ردیف سوم ندارد به استناد ماده ۸۹ ناظر بر بند ۴ ماده ۸۴ نسبت به این خوانده قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد. و با توجه به دلایل ارائه شده از سوی وکیل خواهان که مبین مدیونیت موکلش و استغراق دارایی در دیونش می‌باشد و اینکه طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری توقف مستمر و واقعی خواهان در نظریه مثبوت به شماره... مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۴ محرز است و با توجه به این نکته که متأسفانه در نظام حقوقی ایران دادگاه می‌تواند تاریخ توقف را سال‬ها و بدون محدودیت زمانی قبل از تاریخ صدورحکم ورشکستگی اعلام کند با عنایت به اینکه وکیل خواهان اعلام داشتند موکلشان ظرف سه روز از تاریخ توقف و به تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۱ مراتب توقف خود را اعلام نمودند دادگاه از حیث تایخ توقف تاریخ مندرج در نظریه کارشناسی که در صفحه ۳۹ نظریه کارشناس مندرج است را مقرون به واقع نمی‌داند و توقف واقعی ۱۳۸۹/۱/۱ نمی‌باشد بلکه همان ۱۳۹۱/۱۱/۲۱ می‌باشد و دادگاه توجه دارد که ورشکستگی مستمسکی برای بطلان برخی از معاملات دوران توقف و یا عدم پرداخت جرائم تأخیر به نظام بانکی کشور نیست در نتیجه با استناد به مواد ۴۱۲، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۳۳ از قانون تجارت و ماده ۸ قانون تصفیه امور ورشکستگی حکم بر اعلام ورشکستگی شرکت خواهان با تاریخ توقف ۱۳۹۱/۱۱/۲۱ صادر و اعلام می‌نماید و همچنین امر به مهروموم اموال شرکت صادر می‌شود و نسخه‌ای از حکم جهت اجرای موقتی به اداره تصفیه امور ورشکستگی استان تهران ارسال شود حکم صادرشده حضوری است و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر تهران است.

مستشار دادگاه تجدیدنظر استان و قاضی مأمور در شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران- کلانتریان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت الف. (سهامی خاص) با وکالت آقایان ع.ح. و... به طرفیت خانم ط.پ. و... نسبت به دادنامه ۰۰۱۲۸ - ۱۳۹۳/۳/۸ صادره از شعبه ۲۷ دادگاه عمومی تهران که بر اساس آن حکم بر اعلام ورشکستگی شرکت تجدیدنظرخواه با تاریخ توقف ۱۳۹۱/۱۱/۲۱ صادر شده است دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده اسناد و مدارک و اظهارات مضبوط در آن نظر به اینکه اولاً خواندگان نخستین سهامداران شرکت بوده‌اند ثانیاً در گزارش کارشناسی نخستین به شرح صفحه ۱۴۲ پرونده سال عملکرد سال ۱۳۸۰ به لحاظ عدم ارائه دفاتر قانونی مورد ارزیابی قرار نگرفته بنابراین امکان اظهار نظر بر تشخیص میزان کامل هزینه‌ها و درآمدهای شرکت وجود ندارد و گردش عملیات معلوم و منجز نیست علی‬هذا دعوی خواهان نخستین قابلیت استماع را نداشته با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوی نخستین صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۵۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

قربان وند- فهیمی گیلانی