رای شماره 27 مورخ 1382/01/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 23/82

شاکی: رئیس (وقت) شعبه هفتم دیوان عدالت اداری

موضوع: نقض رای صادره در پرونده کلاسه 72/1418 شعبه هفتم دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: یکشنبه 31 فروردین 1382

شماره دادنامه: 27

مقدمه: رئیس (وقت) شعبه هفتم در نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند، در پرونده کلاسه 72/1418 مطروحه در شعبه 7 دیوان و دادنامه شماره 184-1373/03/07 صادره به تصدی اینجانب در شعبه 7 مبنی بر تملک پلاک ثبتی 1181 واقع در بخش 7 خلخال قصبه هروآباد از ناحیه شهرداری به استناد تبصره 7 ماده 9 قانون زمین شهری مصوب 1366/06/22 اقدامات شهرداری را صحیح دانسته و شکایت شکات را وارد ندانسته‌ایم لیکن به موجب اعلام یکی از وراث شکات با اخذ وکالت از سایرین که تذکر داده‌اند که خلخال جزو شهرهای مشمول ضرورت 32 گانه نمی‌باشد و در نتیجه تایید اقدامات شهرداری مستنداً به تبصره 7 ماده 9 قانون زمین شهری در مورد ملک شکات صحیح نبوده است و از این لحاظ در رای صادره اشتباهی رخ داده است لذا تقاضای طرح پرونده در هیات عمومی را دارد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با عنایت به تبصره 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1372/02/26 موضوع جواز اعمال تبصره یک الحاقی به ماده مزبور مبنی بر اشتباه در مدلول رای قطعی به شرط اعتراض نسبت به دادنامه قطعی ظرف 2 ماه از تاریخ ابلاغ آن و اینکه شرایط مقرر در تبصره‌های یک و 3 الحاقی به ماده 18 قانون فوق‌الذکر محقق و محرز نیست موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو تبصره‌های مزبور در هیات عمومی دیوان وجود ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع