رای شماره 1742 مورخ 1397/08/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1742

تاریخ دادنامه: 1397/08/01

شماره پرونده: 97/2502

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حسین ابراهیمی با وکالت آقای محمدرضا حسین خانی

موضوع شکایت و خواسته: درخواست اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره 1050-1396/09/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال دستورالعمل باطل شده به زمان تصویب آن

گردش کار: 1- با شکایت آقای حسین ابراهیمی با وکالت آقای محمدرضا حسین خانی و به موجب دادنامه شماره 1050-1396/09/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ماده 2 از جدول 2 و 1 و ماده 5 و تبصره 2 از بند (ح) مصوبه شماره 11674/1907/160-1393/05/04 شورای اسلامی شهر تهران ناظر بر برقراری عوارض بر تابلوهای معرف محل، ابطال شده است.

2- متعاقباً آقای حسین خانی به موجب نامه ای خواستار اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 نسبت به رای مذکور هیات عمومی شده است.

3- پرونده در اجرای فراز دوم ماده 35 آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و پس از وصول نظریه آن هیات، پرونده دردستور کار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/08/01 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه مقررات مورد اعتراض که قبلاً طی دادنامه شماره 1050-1396/09/21 هیات عمومی ابطال شده، موجب تضییع حقوق اشخاص شده است، بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 اثر ابطال مصوبات ابطال شده موضوع رای مذکور به زمان تصویب آن تسری می یابد و رای به ابطال مصوبات مذکور از تاریخ تصویب آنها صادر و اعلام می‌شود.

مرتضی علی اشراقیمعاون قضایی دیوان عدالت اداری

منبع