تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۰/۰۶
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۱۰۶۰۱۴۳۰

پیام: صدور رأی دادگاه قبل از پاسخ استعلام کمیسیون پزشکی قانونی در خصوص تعیین زمان صدمات وارده به شاکی، که موثر در عدم انتساب بزه ایراد صدمه بدنی غیر عمدی به محکومٌ علیه باشد، از جهات پذیرش اعاده دادرسی است.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای ح. به اتهام ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی نسبت به خانم ص. تحت تعقیب قرارگرفته و به‌موجب دادنامه شماره ۶۰۰۰۶۴ - ۱۳۹۲/۰۱/۳۱ شعبه ۱۱۲۵ دادگاه عمومی جزایی مجتمع قضایی... و مستنداً به مواد مربوط به دیات و ماده ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی و بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به مجازات پرداخت دیه و صدمات وارده به مصدوم و دو میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم گردیده است و به‌موجب دادنامه شماره ۶۰۲- ۱۳۹۳/۰۵/۱۴ شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان... رأی صادره تأیید و قطعیت یافته است. محکومٌ‌علیه ضمن پرداخت هزینه دادرسی و با ارسال لایحه به دیوان عالی کشور و با اعلام این‌که: ۱- یکی از امارات قضایی نظریات تکمیلی پزشکی قانونی است و هنوز نظریه تکمیلی در خصوص حادثه به دادگاه اعلام‌نشده و درخواست از اولیاء متوفی جهت ارجاع به کمیسیون پزشکی بی‌نتیجه بوده و از تحویل کلیشه‌های عکس‌برداری شده روز حادثه و دفترچه بیمه متوفی خودداری نموده‌اند و قبل از اعلام نظر کمیسیون پزشکی رأی قطعی صادرشده است. ۲- این‌جانب زمان شکستگی‌های مذکور را مربوط به‌روز واقعه نمی‌دانم زیرا متوفی همسایه چهل‌ساله این‌جانب و فردی سالخورده (۸۵ ساله) با پوکی استخوان بوده و گواهی همسایگان دلیل بر این ادعاست زیرا شکستگی‌های التیام‌یافته‌ای طی سالیان گذشته داشته است و فرزند متوفی که کارمند قوه قضائیه است کلیشه‌های عکس‌برداری از اقوام نام­برده را به پزشکی قانونی آورده بودند لکن کلیشه‌هایی که این‌جانب در روز حادثه در بیمارستان... تهیه‌کرده و دکتر وی را به علت عدم شکستگی در حضور فرزندش مرخص نموده و کلیشه‌ها را با خود به منزل برده بودند و به کمیسیون پزشکی ارائه نمی‌نمایند. لذا مستنداً به ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست اعاده دادرسی نموده است و پرونده در مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۰۹ به این شعبه ارجاع گردیده است که به شرح آتی اظهارنظر و اتخاذ تصمیم می‌نماید:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص درخواست آقای ح. مبنی بر تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۶۰۲ - ۱۳۹۳/۰۵/۱۳ صادر شده از شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان...؛ با توجه به این‌که طبق نامه شماره ۱/۳۳/۴۲۱۷/۹۲ - ۱۳۹۳/۰۸/۱۹ صادر شده از رئیس اداره کمیسیون‌های پزشکی استان... جهت اظهارنظر قطعی پیرامون تعیین زمان وقوع شکستگی‌ها، ارائه گرافی‌های بعد از حادثه ضرورت داشته و علی‌رغم تخصصی بودن موضوع و استعلام دادگاه از مرکز یادشده و قبل از بررسی نهایی و وصول پاسخ آن مرکز، دادگاه مبادرت به تعیین دیه نموده و چه‌بسا در صورت بررسی گرافی‌ها مشخص می‌شد که شکستگی‌ها مربوط به قبل از حادثه بوده و منتسب به عمل متهم نبوده است؛ خواسته نام­برده موجه تشخیص و با بند ۵ ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق است. لذا با استناد به ماده ۲۷۴ قانون موصوف، ضمن تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه مذکور، پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می‌نماید.

شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

محمد نیازی - سید مجتبی قریشی