رد مال در بزه عضوگیری در شرکت هرمی

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/06
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: رد مال در بزه عضوگیری در شرکت هرمی، صرفا ناظر به زیرمجموعه مستقیم است.

رای دادگاه بدوی

در خصوص اتهام م.ی. دایر بر عضوگیری در شرکت‌های هرمی به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران دادگاه با بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده، شکایت شکات، گزارش ضابطین، اقرار متهم به اخذ وجوه از شکات، پاسخ استعلام واصله از دفتر فنی و قرار مجرمیت و کیفرخواست دادسرا و سایر قراین و امارات موجود در پرونده با احراز بزهکاری متهمین و با استناد به بند (ز) الحاقی ماده یک و تبصره یک ماده 2 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور، علاوه بر رد مال به مبلغ 41/280/000 تومان در وجه م.ش. و 4/230/000 تومان در وجه ر.ب. به تحمل دو سال حبس محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران- پاشازاده

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ی. با وکالت آقای غ.س. نسبت به دادنامه شماره.... مورخ 1391/12/15 صادرشده از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که حاکی از محکومیت وی از حیث ارتکاب بزه عضوگیری در شرکت هرمی الف.ش.الف. به تحمل دو سال حبس و استرداد مبلغ چهارصد و دوازده میلیون و هشت‌صد هزار ریال در حق آقای س.م.ش. و رد مبلغ چهار صدوبیست و سه میلیون ریال در حق آقای ر.ب. است با عنایت به محتویات پرونده و رسیدگی‌های به‌عمل‌آمده از سوی دادسرا و دادگاه بدوی و نیز رسیدگی‌های به‌عمل‌آمده در این دادگاه، هرچند ایراد و اعتراض موثر و موجهی که به اساس و ارکان رای لطمه وارد نموده و مآلا موجب نقض آن شود از ناحیه وکیل تجدیدنظرخواه ارائه و عنوان نگردیده است. مع‌الوصف ازآنجاکه بالاسری مستقیم آقای ر.ب.، آقای س.م.ش. است و دلیلی در دست نیست که فرد اخیرالذکر، زیرمجموعه مستقیم تجدیدنظرخواه باشد لذا رد مال از عداد محکومیت‌های وی حذف و با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته مستندا به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری تایید می‌شود. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

ناصر ولدخانی - ابراهیم شیخی

رای تجدیدنظر

بنا به حکایت اوراق متشکله پرونده به‌موجب دادنامه شماره... مورخ 1391/12/15 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران آقای م.ی. به اتهام عضوگیری در شرکت هرمی الف.ش.الف. به تحمل دو سال حبس تعزیری و رد مبلغ چهارصد و دوازده میلیون و هشت‌صد هزار ( 412/800/000 ) ریال در حق آقای س.ش. و مبلغ چهل‌ودو میلیون و سیصد هزار ( 42/300/000 ) ریال در حق آقای ر.ب. محکوم و این حکم بر طبق دادنامه شماره --- مورخ 1392/07/21 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران با حذف رد مال از عداد محکومیت‌های محکوم‌علیه در حق آقایان س.ش. و ر.ب. تایید و استوار گردیده است. سپس وکیل محکوم‌علیه آقای م.ی. از دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی نموده که به شعبه سی‌وپنج دیوان عالی کشور ارجاع شده است. شعبه مرجوع الیه نیز با این استدلال که: «.... نظر به اینکه با عدم اثبات عضوگیری شکات در شرکت هرمی الف.ش.الف. توسط متقاضی و حذف رد مال به شکات از عداد محکومیت‌های ایشان محکومیت متقاضی به اتهام عضوگیری شکات در شرکت هرمی مذکور مخدوش به نظر می‌رسد»، طی دادنامه شماره --- مورخ 1393/03/28 استدعای محکوم‌علیه را بدون انطباق با یکی از جهات اعاده دادرسی قابل‌اجابت دانسته و پرونده را با وحدت ملاک رای وحدت رویه شماره 25158 مورخ 1359/02/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت رسیدگی مجدد در دادگاه هم‌عرض به محاکم تجدیدنظر استان تهران ارسال که به این شعبه ارجاع شده است. از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و نظر به اینکه تحقیقات معموله و گزارش مامورین نیروی انتظامی و اقاریر صریح محکوم‌علیه در مراحل مختلف دادرسی و مستندات ابرازی نیز حکایت از فعالیت مجرمانه مشارالیه داشته است و از این طریق کسب درآمد در قالب جذب اعضاء جدید حاصل‌شده و زنجیره انسانی بدون پایانی ایجاد گردیده است. نظر به اینکه بازاریابی شبکه‌ای ناسالم در فضای مجازی صورت می‌گیرد و کسب درآمد نیز در این فضا واقع می‌شود و نظر به اینکه بزه عضوگیری در شرکت هرمی ازجمله جرائمی است که واجد جنبه عمومی بوده و تعقیب آن منوط به شکایت شاکی خصوصی نیست. و نظر به اینکه حذف رد مال از دادنامه تجدیدنظرخواسته توسط شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان بدان جهت بوده که آقایان س.ش. و ر.ب. زیرمجموعه مستقیم محکوم‌علیه نبوده‌اند نه اینکه محکوم‌علیه اقدام به عضوگیری در شرکت هرمی الف.ش.الف. نکرده باشد و نظر به اینکه ecard جهت ثبت‌نام اعضاء جدید لازم و ضروری بوده که از طریق اعضاء بالاسری در قبال پرداخت وجه از سوی اعضاء جدید دریافت می‌شود و در ما نحن فیه تحقق‌یافته و محکوم‌علیه نیز در افزایش اعضاء از قسمتی از وجوه پرداختی اعضاء جدید که به‌صورت زنجیره‌وار توسعه‌یافته، به‌عنوان پورسانت بهره‌مند گردیده است. لهذا دادگاه با عنایت به‌مراتب مسطوره و تحقق جرم عضوگیری در شرکت هرمی الف.ش.الف.، انتساب آن به محکوم‌علیه یادشده را ثابت و محتوم تشخیص و دادنامه شماره --- مورخ 1391/07/21 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران موضوع اعاده دادرسی که در تایید و اصلاح دادنامه به شماره... مورخ 1391/12/15 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران اصدار یافته است را از حیث احراز بزه و توصیف و انتساب آن به مشارالیه صحیح و بر مدار قانونی دانسته و آن را تایید و استوار می‌نماید. رای دادگاه قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

اسدالله مسعودی مقام - بهزاد سعادت زاده مسجدی

رای اصلاحی

نظر به اینکه در سطر ششم از صفحه اول دادنامه شماره --- مورخ 1393/07/14 صادره از این دادگاه در خصوص درج حذف رد مال در حق آقای ر.ب. و نیز در سطر هفدهم از صفحه دوم دادنامه فوق‌الاشعار در خصوص دادنامه شماره --- مورخ 1392/07/21 اصدار یافته از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران سهو قلم رخ داده و به‌جای عبارت حذف رد مال از عداد محکومیت‌های متهم آقای م.ی. در حق آقای ر.ب.، سهوا «حذف رد مال از عداد محکومیت‌های محکوم‌علیه در حق آقایان س.ش. و ر.ب. » و به‌جای دادنامه شماره --- مورخ 1392/07/21 ، «دادنامه شماره --- مورخ 1392/07/21 » قید گردیده است. لهذا دادگاه با اجازه حاصله ماده 309 قانون آیین دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 با قید اینکه «صرفا رد مال در حق شاکی آقای ر.ب. از عداد محکومیت‌های محکوم‌علیه، حذف شده است» و نیز دادنامه شماره « 9209970225900460 مورخ 1392/07/21 » صحیح است، دادنامه فوق‌الاشعار را تصحیح می‌نماید. بدیهی است تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی، ممنوع است. رای تصحیحی از جهت بقاء و زوال و قطعیت تابع رای اصلی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

اسدالله مسعودی مقام - خیرالله غفوری گوراب

منبع
برچسب‌ها