رای شماره 818 مورخ 1396/08/23هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 818

تاریخ دادنامه: 23/8/1396

کلاسه پرونده: 96/492

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای غلامرضا محمدزاده با وکالت آقای محمد رجبی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 18542/95-20/10/1395 شهرداری منطقه 2 اراک

گردش کار: 1- آقای غلامرضا محمدزاده با وکالت آقای محمد رجبی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 18542/95-20/10/1395 شهرداری منطقه 2 اراک را تقاضا کرده است.

2- موضوع نامه مورد اعتراض، اعلام گزارش از ملک شاکی و تشریفات طی شده تا اخذ سند ششدانگ می‌باشد.

3- در خصوص صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته، پرونده به جلسه هیات عمومی ارجاع شد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23/8/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه نامه مورد شکایت متضمن وضع قاعده الزام آور کلی نیست و در ارتباط با ملک شاکی و تشریفات طی شده تا اخذ سند صادر شده است، بنابراین قابل رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع