رای شماره 819 مورخ 1396/08/23هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 819

تاریخ دادنامه: 23/8/1396

کلاسه پرونده: 96/90

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای عبداله احمدزاده

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 4872-23/11/1378 شهرداری پیرانشهر و قراردادهای مورخ 4/12/1378 و تعهد محضری شماره 44068-11/12/1378 دفترخانه شماره 8

گردش کار: 1- آقای عبداله احمدزاده به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 4872-23/11/1378 شهرداری پیرانشهر و قراردادهای مورخ 4/12/1378 و تعهد محضری شماره 44068-11/12/1378 دفترخانه شماره 8 شده را تقاضا کرده است.

2- موضوع تمام موارد درخواست ابطال شده عبارت است از واگذاری قسمتی از ملک به طور رایگان به شهرداری و در عوض صدور رایگان پروانه ساخت.

3- در خصوص صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته، پرونده به جلسه هیات عمومی ارجاع شد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23/8/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه موارد شکایت شاکی متضمن وضع قاعده الزام آور کلی نیست و در خصوص ملک شاکی صادر شده است، بنابراین قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع