تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۲/۱۰
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۲۱۶۶

پیام: دعوای اعتراض ثالث زمانی قابل طرح است که اصولاً دعوای اصلی طرح شده و دادخواست ماهیتی تقدیم شده باشد. بنابراین اعتراض ثالث نسبت به قرار تأمین خواسته امکان پذیر نبوده و تا زمانی که متعاقبِ صدور و اجرای این قرار، دادخواست ماهیتی تقدیم نشده باشد، اعتراض ثالث قابل رسیدگی نیست.

رأی دادگاه بدوی

اعتراض خانم ل.ف. نسبت به توقیف کالاهای متنازع‌فیه که در راستای قرار تأمین خواسته شماره ۵۷۰۱۴۳۴- ۱۳۹۳/۶/۳۱ که حسب درخواست خانم الف.ج. به عنوان جهیزیه‌اش توقیف شده موجه است زیرا اولاً خانم الف.ج. با م.ف. که برادر معترض ثالث است زندگی مشترک را شروع نکرده عرفاً تا قبل از شروع زندگی مشترک نیز زوجه جهیزیه را به منزل مشترک نمی‌برد هرچند که خلاف آن نیز امکان‌پذیر است ثانیاً طبق مدارک موجود در پرونده به‌ویژه صورت‌مجلس ۱۳۹۳/۷/۹ نماینده دادستان و مأمور اجرای نیابت قضائی تهران وسایل مذکور در منزل شخصی معترض ثالث با پلاک... و بدون حضور وی در منزل جابه‌جا شده ثالثاً خانم الف.ج به شهادت شهود جهت تعلق وسایل مذکور به خود استناد نموده که شهود تعرفه شده وی در این مورد اظهار بی‌اطلاعی نموده لذا دادگاه با توجه به مواد فوق مالکیت معترض ثالث را نسبت به کالاهای مورد نظر که طبق صورت‌مجلس پیوست پرونده تحویل امین آقای م.د. می‌باشد محرز دانسته با استناد به ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی حکم به تحویل وسایل مذکور به مشارالیه صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۷ حقوقی دادگاه عمومی اسلامشهر - امیرخانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم الف.ج. به طرفیت خانم ل.ف. و آقای م.ف. نسبت به دادنامه شماره ۲۰۶۴ مورخه ۱۳۹۳/۹/۱۳ شعبه محترم هفتم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر در پرونده کلاسه ۱۱۷۶ مبنی بر صدور حکم قبول اعتراض ثالث اصلی با توجه به مجموع پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و لوایح دفاعیه طرفین، مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته رأی صادرشده دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده صادر نگردیده و تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده نمی‌شود زیرا اولاً دادخواست تقدیم شده قرار تأمین خواسته اقلام جهیزیه می‌باشد که طی دادنامه شماره ۱۴۳۴ مورخ ۱۳۹۳/۶/۳۱ صادر شده از شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر قرار تأمین خواسته معادل عین جهیزیه صادر شده است و مطابق ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در صورتی‌که درخواست‌کننده تأمین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه به درخواست خوانده قرار تأمین را لغو می‌نماید و در این پرونده نیز نسبت به اصل دعوی دادخواست داده نشده است ثانیاً با استناد به ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار قبول یا رد تأمین قابل تجدیدنظرخواهی نیست هرچند با استناد به ماده ۱۱۶ همان قانون قابل اعتراض در دادگاه بدوی می‌باشد. ثالثاً بر اساس ماده ۱۳۰ قانون مورد اشاره معترض ثالث در صورتی می‌تواند وارد دعوی شود که اصولاً دعوی طرح شده باشد و دادخواست ماهیتی تقدیم گردیده باشد و شخص ثالث وارد ماهیت دعوای اصل شود، حال آنکه در این موضوع اصولاً دادخواست ماهیتی تقدیم نشده است. لذا این دادگاه با توجه به‌ مراتب فوق مواجه با تکلیف قانونی نمی‌باشد و پرونده را عیناً به دادگاه بدوی ارسال می‌کند.

رئیس و مستشار شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

مرادی هرندی- روحانی