تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۲/۱۰
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۲۱۵۸

پیام: تعیین امین موقت در صورت وجود ولی شرعی برای طفل امکا ن پذیر است؛ اعم از اینکه حضور داشته باشد و یا مجهول المکان باشد. بنابراین در شرایطی که ولی شرعی طفل مشخصاً معرفی نشده و یا نامعلوم اعلام شده است، این امر امکان پذیر نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص درخواست شعبه دوم دادیاری دادسرای ناحیه ۲۵ تهران (اداره امورپرستی) به شماره ۱۹۰۰۶۹.۲ مورخه ۱۳۹۳/۷/۲۶ مبنی بر تعیین امین موقت نسبت به صغیر الف.ت. با این توضیح که به حکایت پرونده و به‌ موجب گواهی ولادت صادره از بیمارستان ف. خانم ن.ت. نوازدی پسر به دنیا آورده که پدر وی نامعلوم است و خانم ن.ت. بیمارستان را به عنوان امین به دادگاه معرفی نموده است. با وصول پرونده و جری تشریفات قانونی شعبه ۲۴۷ دادگاه به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره ۹۶۹ مورخه ۱۳۹۳/۸/۲۸ مبادرت به صدور حکم بر رد درخواست شعبه دوم دادیاری نموده است. با توجه به درخواست تجدیدنظرخواهی شعبه دوم دادیاری دادسرای ناحیه ۲۵ (اداره امور سرپرستی) شعبه ۲۴، دادگاه تجدیدنظر استان تهران با تلقی رأی صادره به قرار رأی موصوف را نقض کرده تا دادگاه بدوی با بررسی شرایط و صلاحیت امین نسبت به صدور رأی اقدام نماید. صرف‌نظر از اینکه دادگاه در رأی بدوی خود نیز به صورت ماهوی رسیدگی و مبادرت به صدور رأی نموده بود. نظر به اینکه دادگاه تجدیدنظر رأی صادره را قرار تلقی نموده و نقض نموده لذا دادگاه با تبعیت از شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر مجدداً به موضوع رسیدگی و با بررسی مندرجات پرونده مشخص گردید که ماده ۱۱۸۷ قانون مدنی که اعلام نموده هرگاه ولی قهری منحصر به‌‌ واسطه غیبت و یا حبس به هر علتی که نتواند به امور مولی‌علیه رسیدگی کند و کسی را هم از طرف خود تعیین نکرده باشد حاکم یک ‌نفر امین به پیشنهاد مدعی‌العموم برای تصدی اداره اموال مولی‌علیه و سایر امور راجعه به او موقتاً تعیین خواهد کرد، مستفاد از مفهوم و منطوق ماده ۱۱۸۷ قانون مدنی نصب امین موقت صرفاً مربوط به موردی است که ولی قهری اعم از پدر و جد پدری مشخص شود ولی به‌ واسطه غیبت و یا حبس و یا هر علتی نتواند به امور مولی‌علیه رسیدگی نماید. پس مصداق قانون به موردی است که ولی قهری معین است ولی در دسترس نیست. اینکه خواهان (شعبه دوم دادیاری) چگونه و بدون تحقیق و بررسی عدم وجود ولی قهری منحصر و سایر شروط مطرح در ماده ۱۱۸۷را احراز نموده بر دادگاه معلوم نیست، با عنایت به‌ مراتب فوق و در شرایط فعلی که انتساب صغیر به شخص معین معلوم نیست موردی برای تأمین امین وجود نداشته تا نظر دادگاه محترم تجدیدنظر تأمین شود لذا دادگاه درخواست شعبه دوم دادیاری را منطبق با ماده مذکور ندانسته و حکم بر رد درخواست صادر و اعلام می‌نماید. لازم به ذکر است که شعبه دادیاری مادر صغیر را ارشاد تا ابتداً نسبت به اثبات نسب صغیر اقدام نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجددیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۲۴۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران - لطیفی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی شعبه دوم دادیاری ناحیه ۲۵ تهران به طرفیت ن.ت. نسبت به دادنامه شماره ۰۱۱۹۵ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۷ شعبه ۲۴۷ دادگاه عمومی تهران در پرونده کلاسه ۰۵۲۱ مبنی بر صدور حکم به رد درخواست تعیین امین موقت نسبت به صغیر به نام الف.ت. وارد نمی‌باشد زیرا با توجه به محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و لوایح دفاعیه طرفین مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته رأی صادر شده دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده صادر گردیده است و بدین توضیح نظر به اینکه اولاً ولی‌شرعی طفل مذکور مشخصاً معرفی نشده است و با نامعلوم اعلام شده است ثانیاً موضوع ماده ۱۱۸۷ قانون مدنی وجود ولی شرعی برای طفل می‌باشد اعم از اینکه حضور داشته باشد و یا مجهول‌المکان باشد و حضور نداشته باشد لذا خواسته خروج موضوعی از ماده ۱۱۸۷ قانون مدنی دارد و با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه اعتراض شده را فراهم آورد ابراز ننموده است لذا این دادگاه با عنایت به‌ مراتب مذکور ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی رأی صادرشده دادگاه بدوی را با استناد به مواد ۳۵۸و ۳۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تأیید می‌نماید این رأی قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

هرندی- روحانی