رای شماره 142 مورخ 1381/04/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 364/79

شاکی: آقای طهمورث هوشنگی

موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 17 و 21 دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: یکشنبه 30 تیر 1381

شماره دادنامه: 142

مقدمه: الف) شعبه 21 در رسیدگی به پرونده کلاسه 70/598 موضوع شکایت آقای ماشاءالله طاهری به طرفیت سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور به خواسته درخواست احقاق حق در خصوص 263 روز مرخصی استحقاقی در زمان بازنشستگی به شرح دادنامه شماره 840 مورخ 1370/10/10 حکم به ورود شکایت صادر نموده است.ب) شعبه 17 در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/183 موضوع شکایت آقای طهمورث هوشنگی به طرفیت سازمان جنگلبانی تهران به خواسته، مرخصی ایام مرخصی استحقاقی استفاده نشده به مدت 263 روز یا وجه مربوط به ایام مذکور به شرح دادنامه شماره 1641 مورخ 1376/11/19 چون شاکی قبل از تصویب قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب 1366 بازنشسته شده است و مجوزی جهت دریافت وجوه مربوط به مرخصی استفاده نشده در آن زمان وجود نداشته است حکم به رد شکایت صادر نموده است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

تناقض آراء قطعی شعب دیوان در باب حقوق ایام مرخصی استفاده نشده بیش از حد مقرر در آیین‌نامه مرخصی‌ها نسبت به مستخدمین رسمی که قبل از تاریخ اجراء قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب 1366/10/27 بازنشسته شده‌اند، قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح رای شماره 172 مورخ 1371/08/16 هیات عمومی دیوان که در مقام ایجاد وحدت‌رویه انشاء شده دادنامه شماره 43 مورخ 1371/01/24 شعبه دوم دیوان مشعر بر عدم جواز پرداخت حقوق ایام مذکور و رد شکایت شاکی صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص داده شده است، بنابراین موردی برای رسیدگی و امعان نظر مجدد در زمینه تناقض آراء قطعی شعب دیوان در همان قضیه وجود ندارد و موضوع مشمول مدلول رای وحدت‌رویه فوق‌الاشعار است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع