رای شماره 133 مورخ 1382/04/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 183/82

شاکی: رئیس و مستشار شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

موضوع: نقض رای صادره در پرونده کلاسه ت6/80/1266 شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: یکشنبه 1 تیر 1382

شماره دادنامه: 82/133

مقدمه: رئیس و مستشار شعبه ششم تجدیدنظر در نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند، با ملاحظه اینکه قبلاً پرونده کلاسه ت6/80/1266 با صدور دادنامه 1462 مورخ 1381/11/16 از این شعبه مختومه گردیده و تعمق و تامل در اینکه چگونه پس از ختم پرونده اداره کل حقوقی شهرداری تهران مبادرت به تسلیم لایحه مفصل و مشروح دیگری نموده که با شماره 49 مورخ 1382/01/17 به ثبت رسیده متوجه گردیده که تصمیمی که اتخاذ گردیده و منتهی به صدور دادنامه شماره 1462 مورخ 1381/11/16 گردیده مبتنی بر اشتباه است به این توضیح که لایحه وارده به شماره 2386 مورخ 1381/11/15 که وسیله اداره کل حقوقی شهرداری تهران تسلیم گردیده به هیچ وجه دلالت بر انصراف شهرداری از تجدیدنظر خواهی خود نسبت به دادنامه صادره از شعبه بدوی و یا استرداد دادخواست تجدیدنظر خواهی ننموده بلکه ظاهراً بر اثر فشار کاری و تراکم شدید پرونده‌ها سهواً برداشت ناصحیحی از مفاد لایحه فوق الذکر صورت گرفته و اشتباهاً مفاد آن انصراف از تجدیدنظر تلقی گردیده است. اینک با اعلام مراتب درخواست طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری را دارد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

مفاد لایحه شماره 31522 /317 مورخ 1381/07/12 اداره کل حقوقی شهرداری تهران متضمن انصراف از تقاضای تجدیدنظر نیست. بنابراین دادنامه شماره 1462 مورخ 1381/11/16 شعبه 6 تجدیدنظر مبنی بر اسقاط دادخواست تجدیدنظر محمول بر اشتباه در استنباط از مدلول لایحه مذکور بوده است و بدین جهت به استناد تبصره‌های یک و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مذکور نقض می‌شود و رسیدگی مجدد به دادخواست تجدیدنظر به شعبه اول تجدیدنظر دیوان محول می‌گردد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع