رای شماره 132 مورخ 1382/04/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 257/81

شاکی: آقای حسین فرهنگ‌فلاح

موضوع: ابطال عبارت «جزئاً یا» از ماده 8 اصلاحی آیین‌نامه تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب 28/5/1368 هیات وزیران

تاریخ رای: یکشنبه 1 تیر 1382

شماره دادنامه: 132

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، نظر به اینکه کلمه «جزئاً یا» در قسمت اخیر تصویب‌نامه راجع به اصلاح ماده 8 آیین‌نامه تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب 1368/05/28 هیات وزیران که مقرر می‌دارد «… در مورد اشخاصی که کسور بازنشستگی متعلقه را جزئاً یا کلاً از صندوق بازنشستگی ذیربط دریافت داشته‌اند مسئله نقل و انتقال کسور موضوعاً منتفی است» موجب سلب و اسقاط حق و حقوق اشخاص می‌گردد و بدین جهت مخالف اصل 40 قانون اساسی و قاعده نبوی(ص) لاضرر می‌باشد از این جهت و مخالف شرع مقدس اسلام می‌باشد. بناء علیهذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم مقتضی مبنی بر ابطال عبارت مذکور از قسمت اخیر مصوبه فوق الذکر را دارم.معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 56098 مورخ 1381/11/06 اعلام داشته‌اند، به پیوست تصویر رای شماره 315 مورخ 1375/12/11 هیات عمومی دیوان مبنی بر عدم مغایرت قانونی ماده 8 اصلاحی آیین‌نامه تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی موضوع تصویب‌نامه شماره 54194/ت653 مورخ 1368/05/31 ایفاد می‌گردد.دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 3208/30/82 مورخ 1382/03/19 اعلام داشته‌اند، موضوع ماده 8 اصلاحی آیین‌نامه تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی موضوع تصویب‌نامه شماره 54194/ت/653 مورخ 1368/05/31 هیات وزیران در جلسه مورخ 1382/02/25 فقهای محترم شورای نگبهان مطرح شد، که نظر فقهاء به شرح زیر اعلام می‌گردد «مفاد ذیل ماده 8 اصلاحی که مورد اعتراض شرعی نامبرده قرار گرفته چون تنها از نقل و انتقال کسور بازنشستگی به صندوق دیگر منع نموده است ولی از پرداخت آن کسور به مستخدم منع ننموده فلذا خلاف شرع شناخته نشد».هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

اولاً ماده 8 آیین‌نامه تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب 1365/03/27 به شرح نظریه شماره 3208/30/82 مورخ 1382/03/19 فقهای محترم شورای نگهبان خلاف شرع شناخته نشده است. بنابراین موردی برای ابطال ماده مزبور از جهت ادعای مغایرت آن با احکام اسلامی وجود ندارد.ثانیاً اعتراض نسبت به ماده مزبور به ادعای مغایرت آن با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره 315 مورخ 1375/12/11 دیوان خلاف قانون و خارج از حدود اختیارت قوه مجریه شناخته نشده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در این زمینه وجود ندارد و اعتراض شاکی مشمول مدلول دادنامه فوق‌الذکر است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع