رای شماره 134 مورخ 1382/04/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 187/82

شاکی: رئیس و مستشار شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

موضوع: نقض رای صادره در پرونده کلاسه ت8/81/392 شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: یکشنبه 1 تیر 1382

شماره دادنامه: 134

مقدمه: رئیس و مستشار شعبه هشتم تجدیدنظر در نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند، پرونده کلاسه ت8/81/392 در تاریخ 1381/07/27 در این شعبه بررسی و به لحاظ اینکه تاریخ ابلاغ 1380/05/10 و دادخواست تجدیدنظر خواهی 1380/06/04 به جهت خارج بودن از مهلت مقرر قرار رد تجدیدنظر خواهی طی دادنامه شماره 205 مورخ 27/7/81 صادر گردیده و سپس تجدیدنظر خواه با ارائه مستندات پستی مبنی بر اینکه تجدیدنظر خواه دادخواست خود را در تاریخ 1380/05/29 و در مهلت قانونی به پست یاسوج تحویل داده تقاضای اعمال تبصره یک الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری را نموده است. با توجه به اینکه دلایل تجدیدنظر خواه ثابت و محرز می‌باشد. فلذا تقاضای اعمال تبصره یک موافقت و درخواست طرح موضوع در هیات عمومی دیوان را داریم.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه دادنامه بدوی در تاریخ 1380/05/10 به شاکی ابلاغ شده و نامبرده دادخواست تجدیدنظر خود را در تاریخ 1380/05/29 و در مهلت قانونی از طریق پست ارسال داشته و در نتیجه صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظر به عنوان تسلیم آن در خارج از مهلت قانونی به شرح دادنامه شماره 205 مورخ 1381/07/27 شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان محمول بر اشتباه بوده است. بنابراین مستنداً به تبصره‌های یک و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مذکور نقض می‌شود و رسیدگی مجدد به شعبه سوم تجدیدنظر دیوان محول می‌گردد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع