فرجام خواهی تبعی

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/16
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: فرجام خواهی تبعی در جایی که حکم تماما به نفع فرجام خوانده اصلی صادر شده است، قابلیت تحقق ندارد.

رای خلاصه جریان پرونده

پیرو گزارش دادنامه شماره --- مورخ 1393/05/22 صادره از این شعبه فرجام‌خواهی اداره ک. به‌طرفیت آقای ع.ف. نسبت به دادنامه شماره --- صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی س. که حکم به رد دعوی ابطال سند فرجام‌خواه صادر نموده است برابر دادنامه اشعاری به لحاظ تقدیم درخواست فرجام تبعی توسط فرجام‌خوانده، چون دادگاه به تکلیف خود مقرر در ماده 413 قانون آیین دادرسی مدنی عمل ننموده بود این شعبه جهت اعمال مقررات فوق پرونده را اعاده نموده که شعبه مرجوع‌الیه نسبت به ابلاغ درخواست فرجام تبعی اقدام و پس از انقضای 20 روزه جهت اعلام پاسخ فرجام‌خواه اصلی (فرجام‌خوانده تبعی) پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال گردیده است.

رای شعبه دیوان عالی کشور

اولا: فرجام‌خواهی اصلی اداره ک. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1392/07/02 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی س. منطبق با هیچ‌یک از موارد مندرج در ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد و رای صادره مطابق موازین شرعی و قانونی صادر گردیده است. علی‌هذا مستندا به ماده 370 قانون اشعاری دادنامه فرجام‌خواسته ابرام می‌گردد.

ثانیا: فرجام‌خواهی تبعی آقای ع.ف. به خواسته اعمال تبصره ماده 5 لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب 1333 با توجه به اینکه رای تماما به نفع ایشان صادر شده است. از مصادیق فرجام تبعی نمی‌باشد و از این حیث اقدامی ندارد.

رئیس و عضو معاون شعبه --- دیوان‌عالی کشور

عبداله‌پور- صدقی

منبع
برچسب‌ها