تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۰/۱۶
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۰۰۰۶۲۰

پیام: فرجام خواهی تبعی در جایی که حکم تماماً به نفع فرجام خوانده اصلی صادر شده است، قابلیت تحقق ندارد.

رأی خلاصه جریان پرونده

پیرو گزارش دادنامه شماره ۰۰۲۹۶ مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۲ صادره از این شعبه فرجام‌خواهی اداره ک. به‌طرفیت آقای ع.ف. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۰۷۶۳ صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی س. که حکم به رد دعوی ابطال سند فرجام‌خواه صادر نموده است برابر دادنامه اشعاری به لحاظ تقدیم درخواست فرجام تبعی توسط فرجام‌خوانده، چون دادگاه به تکلیف خود مقرر در ماده ۴۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی عمل ننموده بود این شعبه جهت اعمال مقررات فوق پرونده را اعاده نموده که شعبه مرجوع‌الیه نسبت به ابلاغ درخواست فرجام تبعی اقدام و پس از انقضای ۲۰ روزه جهت اعلام پاسخ فرجام‌خواه اصلی (فرجام‌خوانده تبعی) پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال گردیده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

اولاً: فرجام‌خواهی اصلی اداره ک. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۷۶۳ مورخ ۱۳۹۲/۷/۲ صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی س. منطبق با هیچ‌یک از موارد مندرج در ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد و رأی صادره مطابق موازین شرعی و قانونی صادر گردیده است. علی‌هذا مستنداً به ماده ۳۷۰ قانون اشعاری دادنامه فرجام‌خواسته ابرام می‌گردد.

ثانیاً: فرجام‌خواهی تبعی آقای ع.ف. به خواسته اعمال تبصره ماده ۵ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب ۱۳۳۳ با توجه به اینکه رأی تماماً به نفع ایشان صادر شده است. از مصادیق فرجام تبعی نمی‌باشد و از این حیث اقدامی ندارد.

رئیس و عضو معاون شعبه ۱۰ دیوان‌عالی کشور

عبداله‌پور- صدقی