زوال وصف تجریدی چک

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/16
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اگر از تاریخ سررسید چک‌ها مدت زیادی سپری شود، چک‌های موصوف وصف تجریدی خود را از دست می دهند.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ح.ع. به طرفیت آقای ع.غ. به‌ خواسته مطالبه مبلغ 104/200/000 ریال وجه دو فقره چک به شماره‌ های.... و... 1376/07/10 عهده بانک سپه به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه ملاحظه اصل چک‌ ها و گواهی عدم پرداخت در ید خواهان دلالت بر اشتغال ذمه خوانده داشته و نامبرده در مقام دفاع و پاسخ اظهار داشت چک‌ها به خانم و آقای پ. داده شده و با نامبردگان تسویه شده لکن چون در ایران نبودم چک‌ ها به خواهان منتقل شده است بنابراین بدهی ندارم. دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به ‌اینکه چک‌ها مورد تایید خوانده بوده و در وجه حامل صادر شده و دارنده مدعی است که وجه چک ‌ها را طلب دارد و با توجه به اینکه چک سند تجاری است با وصف تجریدی و تنجیزی بنابراین خواسته خواهان محرز است به استناد مواد 310 الی 313 قانون تجارت و تبصره ذیل ماده 2 قانون صدور چک و 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 104/200/000 ریال بابت اصل خواسته و هزینه های دادرسی برابر تمبر ابطالی و تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا اجرای حکم برابر شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حق خواهان صادر می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - جاویدی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخه 1393/08/06 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تجدیدنظرخواه ع.غ. به پرداخت مبلغ 104 . 200 . 000 ریال به استناد دو فقره چک به شماره‌های... مورخه 1376/05/25 و... مورخه 1376/07/10 و پرداخت خسارت دادرسی و تاخیر تادیه بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی در حق ح.ع. اشعار دارد مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد زیرا که اولا چک از زمره اسناد تجاری بوده که در این‌گونه اسناد اصل بر عدم توجه ایرادات بوده و به محض صدور از منشاء خود دلالت بر اشغال ذمه صادرکننده آن را دارد و بقای اصول اسناد در ید مدعی کماکان دلالت بر بقای دین دارد ثانیا هرچند از تاریخ سررسید چک‌ها مدت مدیدی سپری شده و چک‌های موصوف وصف تجریدی خود را از دست داده‌اند لیکن تجدیدنظرخواه دلیلی بر برائت ذمه خود و ابقاء دین و پرداخت وجوه مندرج در چک‌ها باشد به دادگاه ارائه ننموده است ثالثا با مطالبه دائن و استماع مدیون از پرداخت وجه دائن از تاریخ سررسید چک مستحق دریافت خسارت تاخیر بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی می‌باشد از اینرو دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت اخیر ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض‌ عنه را تایید و استوار می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- تجدیدنظر استان تهران

امانی شلمزاری- کریمی

منبع
برچسب‌ها