تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۲/۰۲
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۴۳۵

پیام: شرکت سهامی خاص، یک شرکت تجاری بوده و تاجر محسوب می‌شود؛ بنابراین دادخواست اعسار از وی پذیرفته نمی شود و در صورتیکه مدعی اعسار باشد باید مطابق مقررات قانون تجارت دادخواست توقف تقدیم کند.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی ۱- آقای ش.ه. ۲- شرکت الف. به طرفیت بانک س. به خواسته صدور حکم به اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره ۰۴۳۹- ۱۳۹۳/۵/۱ صادره از شعبه ۱۹۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران توجهاً به جمیع اوراق و محتویات پرونده اولاً نظر به اینکه استشهادیه تقدیمی از ناحیه خواهان وفق مقررات ماده ۵۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی تنظیم نشده و در آن مشخصات کامل شهود میزان درآمد خواهان ردیف اول و وسیله امرار معاش وی قید و تصریح نشده است که با این وصف فاقد اعتبار لازم بوده و قابل ترتیب اثر نمی‌باشد ثانیاً خواهان علی‌رغم ابلاغ قانونی اخطاریه و استحضار از وقت رسیدگی در جلسه دادگاه حاضر نشده شهود خود را در جلسه دادگاه حاضر نکرده است بنابراین شهادت شهود از عداد دلایل ایشان خارج می‌شود و با خروج شهادت شهود از عداد دلایل وی ادله دیگری جهت اثبات ادعا وجود ندارد و ارائه نشده است بنابراین دادگاه دعوی مطروحه توسط خواهان ردیف اول را غیر وارد تشخیص حکم به بطلان دعوی ایشان صادر و اعلام می‌نماید ثانیاً در مورد خواهان ردیف دوم باتوجه به اینکه شرکت الف. (سهامی خاص) شرکت تجاری و تاجر محسوب می‌شود و طبق ماده ۵۱۲ از قانون مذکور از تاجر دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود تاجری که مدعی اعسار است باید مطابق مقررات قانون تجارت دادخواست توقف تقدیم نماید نظر به‌ مراتب فوق دعوی مطروحه توسط خوانده ردیف دوم قابلیت استماع ندارد بنابراین دادگاه به استناد فوق‌الذکر و ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان (ردیف دوم) را صادر و اعلام می‌نماید، رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۹۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران - موسی وند

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ش.ق. و شرکت الف. به طرفیت بانک س. و آقایان الف.ب. و و.ض. از دادنامه شماره ۷۸۷- ۱۳۹۳/۸/۷ شعبه ۱۹۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن نسبت به تجدیدنظرخواه ردیف اول حکم به بطلان دعوای اعسار از هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظرخواهی و نسبت به تجدیدنظرخواه ردیف دوم قرار عدم استماع دعوی اعسار از هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظرخواهی به شرح مفاد دادنامه مذکور صادر شده است اولاً در مورد شرکت الف. تجدیدنظرخواهی مطروح منطبق با هیچ‌یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب نمی‌باشد و اعتراض مدلل و موثری که موجب گسیختن دادنامه مرقوم گردد اقامه نشده است از این‌رو در این بخش با استناد به ماده ۳۵۳ از همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و استوار می‌گردد ثانیاً در مورد آقای ش.ه. از آنجاکه مقررات ماده ۵۰۶ قانون مذکور که مورد اشاره محکمه بدوی نیز بوده است رعایت نگردیده لذا مقتضی صدور قرار رد دعوا بوده و نه حکم مطمح نظر دادگاه نخستین واقع نگردیده از این حیث دادنامه در این قسمت واجد ایراد قضائی تشخیص و به استناد به مواد ۲- ۳۴۸و ۳۵۸ از همان قانون ضمن نقض دادنامه تجدید نظرخواسته قرار رد دعوی بدوی صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۴۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

شیخ علیا لواسانی- کرمی