تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۲/۰۲
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۴۸۵

پیام: قرار دادن خیار فسخ در صورت برگشت خوردن چک، دارای مهلت متعارف بوده و نمی توان به جهت عدم تعیین مدت، آن را باطل و مبطل عقد دانست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خواهان به طرفیت خوانده به خواسته ابطال سند قرارداد شماره...- ۱۳۹۱/۱۰/۱۳ نظر به اینکه به‌موجب دادنامه ۹۲۰۱۱۵۵- ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ شعبه ۲۲ که به‌موجب دادنامه شماره ۹۳۰۲۳۱- ۱۳۹۳/۲/۲۷ شعبه ۳ دادگاه محترم تجدیدنظر تأیید گردیده دعوی فسخ پذیرفته نگردیده و با طرح دعوی فسخ اقرار به صحت عقد شده است و با عنایت به‌ مراتب دادگاه خواسته خواهان را متکی به دلیل ندانسته و حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید... رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران - یازرلو

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقایان ع. و ج. هر دو ف. به طرفیت آقای الف.الف. نسبت به دادنامه شماره ۵۷۹ مورخه ۱۳۹۳/۶/۳۱ صادره از شعبه ۱۹دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن حکم به بطلان دعوی ابطال معامله فی‌مابین اصحاب دعوا به علت معلوم نبودن مدت فسخ با استدلال منعکس در دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده صرف‌نظر از صحت و سقم استدلال دادگاه محترم نخستین دایر بر عدم امکان طرح دعوی بطلان متعاقب رد دعوی فسخ، اساساً استناد به ماده ۴۰۱ قانون مدنی درخور پذیرش نمی‌باشد زیرا در دعوی حاضر خواهان‌ها مدعی هستند با ایجاد حق فسخ و عدم ذکر مدت اعمال خیار یادشده هم شرط هم عقد باطل است حال آنکه صرف‌نظر از صحت ادعا اعمال خیار حق فسخ ناشی از برگشت خوردن چک‌ها اعمال خیار یاد شده دارای مهلت متعارف است و ضرورتی به تعیین مدت برای آن وجود ندارد بر همین اساس تجدیدنظرخواهی وارد و موجه نمی‌باشد. زیرا جهات تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از موارد منصوص در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی‌باشد و رأی صادره از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط و ذکر جهات موجهه و انطباق موضوع با قانون و اصول حقوقی خالی از اشکال می‌باشد. لذا با رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را در نتیجه تائید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

خشنودی- امیری